• Главная
  • Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил на встрече с главами дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане

Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил на встрече с главами дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Казахстане

03.07.2017
Құрметті Елшілер,

Дипломатиялық миссиялар мен

халықаралық ұйымдар өкілдіктерінің басшылары!

Қазақстандық дипломаттар!

Ханымдар мен мырзалар!

Бүгін Қазақстан Республикасында тіркелген дипломатиялық миссиялар мен халықаралық ұйымдардың басшыларымен жылдағы дәстүрлі кездесуімізді өткізудеміз.

Дегенмен, қазіргі шараның орны ерекше.

Ол еліміздің сыртқы саясатының мерейтойлы жылында өтуде. Осыдан дәл 25 жыл бұрын мен еліміздің дипломатиялық қызметін құру туралы Жарлыққа қол қойып, Қазақстанның сыртқы саясат жүйесін бекіткен болатынмын.

Қазіргі таңда, 2 шілде – Қазақстанның дипломатия қызметі күні деп аталатын ерекше мерекеге айналды. Мен бұл күнмен барша Қазақстан дипломаттарын шын жүректен құттықтап, атқарған жұмыстарына алғыс білдіремін.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары біздің сырт әлеммен қатынасу тәжірибеміз жоқ дерлік болатын. Сол уақытта Қазақстанның өз дипломатиясы қалыптаса қоймаған. Дипломатиялық кадрлар да тапшы болды деп айтуға болады.

Бір жағынан, бұл мәселеге елдегі күрделі әлеуметтік-экономикалық жағдайға тұспа-тұс келді.

Сондықтан, қиын жағдайда жоқ жерден дипломатиялық жүйе құрып, өз елшілерімізді дүние жүзі елдеріне жіберуге мүмкіндік алдық.

Енді міне, ширек ғасырдан кейін отандық сыртқы саясат қалыптасты, ол елдің игілігіне жұмыс істеп жатыр деп айта аламыз.

Біріншіден, біз ұлттық тәуелсіздігіміз бен аумақтық тұтастығымызды қорғап қалдық.

Бұл жолда дипломаттарымыздың атқарған жұмысы аз емес. Қауіпсіздік кепілдіктерін алып, төңірегімізде «тату көршілік белдеуін» құрдық.

Екіншіден, қазіргі таңда Астана халықаралық антиядролық қозғалыстың көшбасшысы болып танылып отыр және стратегиялық тұрақтылық пен әділетті әлемді қамтамасыз етуге өзінің қомақты үлесін қосып келеді.

Үшіншіден, Қазақстан аймақтық экономикалық интеграция мен кооперацияның ауқымды жобаларының бастамашысы болып табылады. Бүкіл дүниежүзілік қауымдастық бұл істерді қолдап отыр.

Жалпы, тәуелсіз Қазақстан жүргізіліп келе жатқан көпвекторлы сыртқы саясат пен біздің халықаралық бастамаларымыз – әлемге танылып, кең қолдауға ие болды, еліміздің дәрежесі көтерілді.

Қазақстанның дүние жүзіндегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа қосатын үлесі жылдан жылға артып келе жатыр, ол зор еңбектің арқасы, оның ішінде біздің дипломаттардың да жасаған жұмыстары жетерлік.

Уважаемые зарубежные друзья!

Великая степь всегда использовала дипломатические средства и приемы для защиты и продвижения своих интересов.

Современная отечественная дипломатия продолжает эти исторические традиции.

За годы Независимости Казахстан выстроил дружественные и конструктивные отношения со всеми странами – нашими ближайшими соседями, всеми, кто заинтересован в развитии сотрудничества с нашей страной.

Мы установили дипотношения со 182 государствами. За рубежом открыты 57 казахстанских посольств и 31 дипломатическое учреждение.

В стране работают 95 иностранных посольств и представительств международных организаций.

Наша страна развивает с внешним миром дружеские отношения.

Казахстанско-российское взаимодействие осуществляется в поступательном русле в рамках Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, а также Евразийского экономического союза.

Конструктивно развивается стратегическое сотрудничество с другим нашим великим соседом - Китайской Народной Республикой.

Наши страны ведут реализацию ряда масштабных экономических проектов, обеспечивают развитие транзитных связей за счет сопряжения отечественной программы «Нурлы жол» и идеи Пекина «Экономический пояс Шелкового пути».

Сегодня Центральная Азия переживает новый этап развития. Наша политика здесь, как и прежде, направлена на равноправное партнерство и объединение усилий наших стран для повышения роли региона в международных делах и обеспечение процветания в странах «пятерки». Мы будем уделять пристальное внимание совместной работе с центрально-азиатскими странами, учитывая наши исторические, культурные, языковые совместные корни.

Мы продолжим укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки и новой администрацией Белого дома.

Будет продолжен курс на развитие многосторонних отношений с Европейским Союзом – нашим крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным партнером.

Мы продолжим традиционное сотрудничество со странами постсоветского пространства.

Большое значение мы придаем укреплению всестороннего сотрудничества с Турцией, в основе которого лежит общность исторических корней и культурных ценностей наших двух народов.

Казахстан выступает за реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и внутриполитическое урегулирование в Афганистане. Мы принимаем посильное участие в делах Афганистана, помогая обучению кадров, вопросах восстановления инфраструктуры, социальных объектов и продолжим эту работу.

Мы будем углублять дружественные взаимоотношения со странами Среднего и Ближнего Востока.

Намерены и дальше укреплять азиатский вектор внешней политики. Здесь акцент делается на углубление торгово-экономического и инвестиционно-технологического сотрудничества.

Последовательно будут развиваться наши отношения с партнерами в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, на Африканском континенте.

Мы продолжим сотрудничество с глобальными и региональными международными организациями, в которых Казахстан участвует.

Уважаемые дамы и господа!

Предложенная мною еще в 1994 году идея создания нового объединения – Евразийского экономического союза – стала реальностью, несмотря на трудности, критику, недоверие, которые сопровождали создание этой организации.

Евразийская интеграция дает свои плоды.

В рамках ЕАЭС за первые 4 месяца текущего года достигнут рост взаимной торговли на 28%, в торговле с третьими странами – на 27%.

Основным итогом июньского саммита ШОС под нашим председательством стало принятие в Организацию Индии и Пакистана. Это – историческое событие.

Таким образом, ШОС становится крупнейшей организацией, численность населения стран-участниц которой насчитывает около 3 миллиардов человек –  четверть экономики всего мира, имеющая тенденцию к росту.

Мы твердо выступаем за использование потенциала интеграционных структур для обеспечения экономической стабильности и процветания.

Взаимодополняемость ЕАЭС и китайской инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» позволяет по-новому позиционировать целые регионы, в том числе и Центральную Азию.

Важным является налаживание торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и ШОС с Европейским Союзом, о чем мне приходилось говорить на полях прошедшего в Астане саммита ОБСЕ.

Широкое сотрудничество Евразийского континента выгодно для всех нас.

Такое сотрудничество особенно актуально, в свете сложностей, которые испытывает глобальная экономика.

Взаимодействие этих интеграционных объединений с мощным экономическим потенциалом имеет все необходимые предпосылки – взаимодополняемость экономик, географическую близость, приверженность недискриминационным правилам торговли.

В основе контуров этого сотрудничества лежит прагматизм и взаимная выгода – чистая экономика, вне зависимости от внешнеполитической ситуации.

Иными словами налицо новые возможности, емко определяемые как «момент Евразии».

По нашему мнению, несущим элементом будущей архитектуры сотрудничества должно стать раскрытие интеграционного потенциала Центральной Евразии в качестве главного элемента «Объединенного Евразийского пространства безопасности и процветания».

Азиатским крылом в сфере безопасности может стать СВМДА, которое сегодня объединяет 26 государств.

Мы твердо убеждены, что отношения в Объединенной Евразии должны выстраиваться по принципу взаимовыгодного партнерства, где гармонично сочетались бы интересы каждого из государств.

Дамы и господа!

Оставаясь верными своим главным внешнеполитическим принципам, мы в то же время отмечаем наступление критического рубежа в мировой политике.

Проявления международного терроризма, конфликты в Сирии, Украине, Йемене, Южном Судане, напряженность вокруг Корейского полуострова обнажили глубокие противоречия в подходах к обеспечению глобальной безопасности.

Расширяется география и масштабы проявлений международного терроризма, возрастают угрозы расползания оружия массового уничтожения и средств их доставки.

Убежден, время требует от нас единства, политической воли и решительных действий для преодоления непредсказуемости, критически расшатавшей сегодня международный статус-кво.

Первое. Самая большая опасность заключается в потенциальной возможности конфликта между державами, обладающими ядерным оружием.

При этом краеугольным камнем в обеспечении глобальной стабильности и безопасности является конструктивный диалог Запада и России.

Взаимные санкции наносят серьезный ущерб не только Европе и России, но и другим регионам, они не способствуют восстановлению и развитию мировой экономики в целом.

События на юго-востоке Украины привели к резкой конфронтации и неконструктивной публичной полемике между всегда близкими братскими странами, какими являются российский и украинский народы. Это вызывает сожаление у всех друзей этих народов и у меня особенно. Мы призываем обе стороны начать серьезный диалог для снятия возникших вопросов. Любые конфликты, даже мировые войны, заканчиваются за столом переговоров, и я к этому призываю.

В мире накапливается «усталость» и тревога от кризиса доверия между ключевыми игроками.

Считаю, что великая держава – это та держава, которая вносит вклад в мир на земле.

Победителей в случае глобального столкновения не будет. Это мы все должны понимать и не допустить.

Второе. Нестабильность и напряженность на международной арене подтверждает актуальность призыва Казахстана сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в ХХI веке.

Наша страна и далее готова вносить свой посильный вклад в это движение.

29 августа текущего года, в Международный день борьбы против ядерных испытаний, мы запланировали в Астане проведение юбилейной сессии Пагоушского движения ученых по ядерному разоружению, посвященной 60-летию этого движения.

В этот же день состоится церемония открытия первого в истории Банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Казахстана.

Третье. Вовлеченность в миротворческие процессы – это суть нашей внешнеполитической стратегии на десятилетия вперед.

Казахстан всегда был и останется беспристрастной стороной, способствующей мирным переговорам между конфликтующими странами. Мы – так называемый честный брокер.

Мы принимали активное участие в возобновлении переговоров по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, что привело в итоге к успешному заключению пакета минских соглашений.

Мы внесли важный вклад в налаживание отношений между Россией и Турцией после возникшего острого кризиса.

Мы готовы и далее предоставлять площадку для проведения международных встреч по Сирии.

Астанинская площадка уже доказала свою эффективность. Правительство и вооруженная оппозиция могут донести свою точку зрения до оппонентов, и самое главное, вести переговоры и согласовывать конкретные шаги. В результате, впервые были прекращены военные действия. Надеемся, что встречи, намеченные на 4-5 июля в Астане, будут также эффективны, как и предыдущие.

Вызывает обеспокоенность возникшая недавно политическая напряженность вокруг Катара.

В этой связи мы выступаем за деэскалацию и нормализацию ситуации в регионе Персидского залива.

В сложившихся условиях возрастает актуальность выдвинутой мною совместно с Президентом Турции Р.Эрдоганом инициативы об Исламском примирении.

Это важно не только для исламских государств, но и для всего мира. Это наш общий субрегион.

Важным звеном в налаживании диалога между исламскими государствами может стать предстоящий 10-11 сентября этого года в Астане первый саммит ОИС по науке и технологиям.

Мы последовательно призываем политических и религиозных деятелей мира наращивать совместные усилия в поиске ответа на глобальную угрозу межрелигиозной розни.

Проведение в следующем году в Астане очередного VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий станет нашим «модернизационным» вкладом в развитие диалога религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития.

Четвертое. В ходе недавней встречи с Генеральным секретарем ООН я выразил поддержку его видению реформирования системы Организации Объединенных Наций.

ООН должна играть главенствующую роль в вопросах войны и мира и быть центральной универсальной площадкой для предотвращения и урегулирования межгосударственных споров, обсуждения новой парадигмы международных отношений.

В этом ключе мы готовы работать со всеми партнерами в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Уважаемые дамы и господа!

Адаптируя нашу внешнюю политику к современным реалиям, мы не забываем и о работе на внутреннем треке.

В последние годы мы приступили к проведению ряда серьезных реформ, направленных на достижение глобальной конкурентоспособности Казахстана.

Идет имплементация Плана нации «100 конкретных шагов», последовательно реализуются программы «Нурлы жол», продолжаются процессы индустриализации и приватизации.

Сейчас дан старт Третьей модернизации страны, направленной на построение будущего нашего государства.

Сегодня идет процесс имплементации конституционной реформы, наш Парламент принял большое количество законов по реализации ее положений, в том числе и по перераспределению властных полномочий.

Проводимые реформы, касающиеся индустриализации и обширные инновационные программы приватизации в экономике должны привлечь иностранных инвесторов.

В эти дни в Астане проходит международная выставка «ЭКСПО-2017». Мероприятие подобных масштабов ранее никогда не проводилось в странах Центральной Азии и СНГ.

Пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить представляемые зарубежными дипломатами страны и организации за большой вклад в успех ЭКСПО, что усилило значение этого большого события для нашей страны.

Мощным магнитом для иностранных инвестиций и передовых финансовых инструментов станет Международный финансовый центр «Астана», создаваемый нами согласно самым передовым международным стандартам на базе инфраструктуры ЭКСПО, который начнет свою работу с начала 2018 года.

По моему поручению создано АО «Национальная компания «Казах Инвест», которая будет выступать в качестве единого переговорщика с транснациональными компаниями и крупными инвесторами от имени Правительства Казахстана.

Наряду с этим, я определил экономическое измерение как элемент первостепенной важности в деятельности внешнеполитического ведомства нашей страны.

На взаимовыгодной основе приглашаю послов активнее привлекать потенциал представляемых вами государств и структур к реализации казахстанских инициатив.

В завершение хотел подчеркнуть, что в нынешнем году мы также отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений Казахстана с большинством зарубежных государств. В этой связи искренне поздравляю дипломатический корпус, представленный в Казахстане, и желаю всем вам крепкого здоровья и больших успехов в вашей деятельности.

Мы встречаемся накануне очень светлого и любимого казахстанцами и мной лично праздника – Дня столицы. Вы видите, как за короткое время Астана стала гордостью всех казахстанцев, она также восхищает иностранных гостей. Участие в «ЭКСПО – 2017» многочисленных делегаций, гостей, туристов еще больше делает узнаваемой нашу столицу.

Поздравляю вас с этими праздниками!

Благодарю за внимание!
Все новости