• usd +0.88%
  417.9
 • eur -2.44%
  503.07
 • rub +0.05%
  5.64
 • gbp +1.47%
  582.8
 • cny +0.18%
  64.7
 
  Болгария
 

ОБРЪЩЕНИЕ

НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

И ЛИДЕРА НА НАЦИЯТА

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ

КЪМ НАРОДА НА КАЗАХСТАН


СТРАТЕГИЯ

„КАЗАХСТАН – 2050“


НОВИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ КУРС

НА ЕДНА УТВЪРДИЛА СЕ ДЪРЖАВА
 
Уважаеми  казахстанци! 
Скъпи съотечественици!
 
Събрали сме се днес в навечерието на Деня на Независимостта.
Ето че повече от 20 години всички ние с гордост отбелязваме този голям празник.
На 16.12.1991 г. народът на Казахстан избра суверенитета, свободата, отварянето към света. Днес тези ценности са станали част от ежедневието ни.
А тогава, в началото на пътя, беше съвсем различно. Сега обаче, благодарение на общите ни усилия, нашата страна се преобрази до неузнаваемост.
Днес нашата държава е преуспяла, със свой облик, свои особености и своя позиция. Преодоляването на първото препятствие ни струваше скъпо.
Държавата ни полагаше усилия повече от 2 десетилетия за укрепване на суверенитета си и за политическата си тежест. 20 години покъсно тази цел е постигната.Периодът на нашето утвърждаване завърши е успешно.
В началото на XXI в. Казахстан е независим и уверен в себе си.
Не се плашим от промените, настъпили по света като резултат от проточилата се глобална криза. Подготвени сме за тях. Сегашната ни задача е да продължим устойчивото си развитие и през XXI в., запазвайки всичко постигнато през годините на суверенитет.
Новият политически курс на една утвърдила се държава
Главната ни цел е до 2050 г. да създадем общество на благоденствието, основано на силна държава, развита икономика и възможност за всеки да се труди.
Силната държава е изключително важна, за да се осигурят условия за ускорен икономически растеж.
Силната държава се занимава не с политика на оцеляване, а с политика на планиране, дългосрочно развитие и икономически растеж.
Ето защо точно днес, в навечерието на Деня на Независимостта, се обръщам към Вас, скъпи мои съграждани, с ново послание.
То излага моята визия за перспективите на развитие на страната ни. Това е нов политически курс.

 
I. ЗА БЛАГОПОЛУЧЕН КАЗАХСТАН КРИЗАТА Е ИЗПИТАНИЕ ЗА НАШАТАДЪРЖАВНОСТ, НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО,ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗБИРАТЕЛСТВО, РЕГИОНАЛНОТО ЛИДЕРСТВО ИМЕЖДУНАРОДНИЯ АВТОРИТЕТ
 
Точно преди 15 г. приехме „Стратегията за развитие на Казахстан до 2030 г.“
Тогава, през 1997 г., все още не бе окончателно преодолян постсъветския хаос, криза върлуваше в Югоизточна Азия и на някои други пазари. Положението у нас също беше сложно.
През всички изминали години нашата стратегия осветяваше пътя ни като маяк, даваше ни възможност да напредваме, без да губим от поглед главната си цел.
Спомняте ли си 1997 г.?
След моето изказване в Парламента настъпи смут и объркване.
Мнозина си питаха: „Какво е това – пропаганда?Обещание за манна небесна?“ Толкова амбициозни изглеждаха поставените по онова време задачи.
Но както е казал народът, който се бои от вълци, не ходи в гората.
Бяхме изправени пред грандиозна задача – да променим хода на събитията. Да построим нова държава.
За да я решим, се налагаше да осъществим тройна модернизация: да изградим държава и да извършим качествен скок към пазарната икономика, да положим основите на социалната държава, да преустроим общественото съзнание. Трябваше да очертаем свой собствен път. Тъкмо този път очертаваше „Стратегията Казахстан – 2030“. Този документ ни предостави визия за нашите стратегически цели и задачи и се превърна в изключително важен качествен скок в мирогледа ни.
Народната мъдрост  гласи, че само правилно поставените цели водят до успех.
Днес за мен е голяма чест да заявя, че нашият избор беше правилен и глобалната криза от 2008–2009 г. го потвърди.
Казахстан издържа. Кризата не унищожи постиженията ни и ни направи още п-силни.
Избраният от нас политически, социално-икономически и външнополитически модел на развитие на страната доказа своята ефективност.
 
Силна и преуспяваща държава
Най-голямото ни постижение е, че създадохме независим Казахстан.

Оформихме границите си юридически. създадохме интегрирано икономическо пространство в страната. Отново установихме и заздравихме производствените връзки. Днес всички региони работят в непрекъсната връзка помежду си.
Осъществихме исторически важни конституционни и политически реформи, благодарение на които се създадоха съвременната система на държавно управление, основана на разделение на властите.
Построихме новата столица на страната Астана. Тя е съвременен град, превърнал се в наш символ и гордост. Съумяхме да използваме потенциала на столицата, за да покажем на света възможностите на държавата си. Поради това и международната общност избра Казахстан за домакин на ЕКСПО 2017, което нямаше да се случи без Астана. Подобна чест не се оказва на всички. Достатъчно е да споменем, че нашата страна е първата в цялото постсъветско пространство, която председателства ОССЕ, проведе среща на върха на същата организация и ще бъде домакин на световно мероприятие каквото е ЕКСПО 2017.
 
Устойчив процес на демократизиране и либерализация
Ние се развиваме съгласно ясната формулировка: „Първо икономиката, после политиката“. Всеки етап на политическите реформи се обвързва с равнището на развитие на икономиката. Ето защо последователно следваме курса на политическа либерализация. Само така е възможно да модернизираме страната и тя да стане конкурентноспособна.
С всяка следваща стъпка обществото ни се приближава до най-високите стандарти в областта на демокрацията и правата на човека.
В Конституцията ни бяха разписани фундаменталните права и свободи. Сега всички граждани на Казахстан имат равни права и възможности.
 
Разбирателство и мир между различните социални, етнически и религиозниобщности
Що се отнася до казахския народ, културата и езика ни, историческата справедливост бе възстановена.
Въпреки етническото, културното и религиозното многообразие, опазихме мира и политическата стабилност в държавата.
Казахстан се превърна в роден дом за представители на 140 етнически групи и 17 вероизповедания.

Гражданският мир и етническото разбирателството са главната ни ценност. Мирът и разбирателството, диалогът между културите и религиите в нашата многонационална страна справедливо са признати за световен еталон.


Асамблеята на народа на Казахстан се превърна в уникален евразийски пример за диалог между културите.
Казахстан вече е център на глобалния диалог между вероизповеданията.
 
Националната икономика. Нашата роля в международното разделение натруда
Ние първи в Общността на независимите държави (ОНД) изградихме съвременен модел на пазарна икономика, основана на частната собственост, свободната конкуренция и принципите на отвореност. Моделът ни има за основа активната роля на държавата за привличане на чужди инвестиции.
Привлекли сме в страната си над 160 милиарда долара чужди инвестиции.
Създадени бяха базови условия за предприемаческа дейност и съвременна данъчна система.
Планомерно диверсифицираме националната икономика. В програмата за усилена индустриализация поставих задачата за едно десетилетие да променим облика на нашата икономика и тя да стане независима от световните ценови колебания на суровините.
За 15-те години, изминали от приемането на „Стратегия – 2030“, държавата ни се нареди сред петте найдинамично развиващи се страни.
А според резултатите от 2012 г. по размер на БВП ще сме сред 50 най-големи икономики на планетата.
Съществуват всепризнати класации, по които всички държави измерват развитието си. Преди шест години поставих общонационалната задача да се наредим сред 50-те най-конкурентноспособни страни. Казахстан вече е на 51-о място в рейтинга на Световния икономически форум (СИФ). Вече сме на крачка от целта.
 
Силна социална политика, която да гарантира обществена стабилност иразбирателство
За мен основен критерий винаги е било и ще бъде жизненото равнище на народа. За 15 години доходите на казахстанците са нараснали 16 пъти.
Броят на гражданите с доход по-нисък от жизнения минимум е намалял 7 пъти, а на безработните – два пъти.

Положихме основите на социално ориентирано общество.
Постигнахме забележим напредък в подобряване здравето на нацията.
За да се повиши ефективността в областта на здравеопазването, беше реформирана система на неговата организация, управление и финансиране.
През последните пет годни смъртността сред родилките намаля почти 3 пъти, а раждаемостта нарасна със 150%.
Създават се равни възможности за получаване на образование.
През изминалите 15 години разходите за образование нараснаха 9,5 пъти. Реализира се Държавната програма за развитие на образованието, насочена към кардинална модернизация на всички образователни равнища – от предучилищното до висшето.
Благодарение на нашата политика на дългосрочни капиталовложения в развитието на човешкия потенциал ние отгледахме сегашното талантливо младо поколение.
 
Страна, призната от международната общност
В световната политика нашата страна е отговорен и надежден партньор, който се ползва с безспорен международен авторитет.
Ние играем важна роля за укрепване на глобалната сигурност, подкрепяме международната общност в борбата с международния тероризъм, екстремизма и незаконната търговия с наркотици.
Ние бяхме инициатори за свикване на Съвещанието за взаимодействие и мерки за доверие в Азия (СВМДА) – важен за нашата сигурност международен форум за диалог.В момента СВМДА обхваща 24 страни с население, надхвърлящо 3 милиарда.
През последните 2–3 години Република Казахстан пое председателството на ОССЕ, Шанхайската организация за сътрудничество, Организацията за Икономическо Сътрудничество и Организацията на договора за колективна сигурност.
На Икономическия форум в Астана ние предложихме нов формат на диалога – G-global. Смисълът на тазиинициатива е да се обединят усилията на всички за създаване на справедлив и безопасен световен ред.
Ние имаме достоен принос за осигуряване на глобална енергийна сигурност и безопасност на храните.

 
Активната ни роля за лансиране на неразпространението на ядренооръжие
Нашите инициативи за задълбочаване на неразпространението на ядрено оръжие са безспорен принос за световната стабилност, ред и сигурност.
След като първи в света закрихме ядрения полигон в Семипалатинск и се отказахме от атомното оръжие, ние получихме стабилни международни гаранции за своята сигурност от водещите ядрени държави като САЩ, Русия, Великобритания, Франция и КНР.
Изиграхме ключова роля за създаване на зона без ядрено оръжие в Централна Азия и активно подкрепяме изграждането на аналогични зони в други региони на планетата и преди всичко в Близкия Изток.
Подкрепяме усилията на световната общественост за противодействие на заплахата от ядрен тероризъм.
Сега ние говорим категорично за необходимост от предприемане на понататъшни решителни мерки за премахване на ядрената заплаха. Смятаме, че Договорът за неразпространение на ядреното оръжие беше и си остава крайъгълен камък на политиката за ограничаване на ядреното оръжие.
Важен катализатор за ограничаването му трябва да стане Договорът за всеобща забрана на ядрените опити.
Преди три години Общото събрание на ООН подкрепи предложението ми за обявяване на 29 август за Международен ден за действия срещу извършване на ядрени опити.
Всичко това е признание за ролята ни в глобалната политика.
Благодарение на тази отговорна политика Казахстан с право е признат за лидер в ограничаването на ядреното оръжие и пример за другите държави.
 
Стратегията „Казахстан – 2030“. Основни изводи
В Стратегията „Казахстан – 2030“ планирахме успеха на страната си.
Последователно и упорито напредвахме към поставените цели. Дори в разгара на глобалната криза през 2008–2009 г. националната ни икономика продължи да бележи ръст.
И днес за мен е висока чест да обобщя резултатите от реализирането на Стратегията „2030“, която по редица параметри успяхме да изпълним предсрочно.
 

(1) НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ. Бяхме изправени пред задачата да развиваме Казахстан, запазвайки териториалната му цялост. Успяхме да постигнем повече от запланираното.
За пръв път в своята история нашата държава придоби ясни, международно признати граници. Държавната ни граница беше очертана, а това са 14 000 километра.
Казахстан изцяло контролира положението в своята акватория от Каспийско море. Вече няма заплаха от възникване на каквито и да било териториални спорове.
Няма да оставим на потомците си спорни територии със своите съседи.
Създадохме силна, съвременна, способна да защити страната ни армия, ефективна правоохранителна система, които гарантират сигурността на личността, обществото и държавата.
 
(2) Запазихме и укрепихме ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ И НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО в страна, в която живеят представители на 140 народности и 17 вероизповедания. Политиката ни се оказа успешна.
Последователно изграждаме институциите на гражданското общество въз основа на демократичен модел на развитие. Беше учредена институцията на омбудсмана за правата на човека.
Макар навремето у нас никога да не е имало многопартийност, сега в страната функционират партии, представляващи целия политически спектър. Имаме многопартиен Парламент, правителство на парламентарното мнозинство.
Развива се гражданското общество, имаме независими медии. Функционират над 18 000 НПО с най-разнообразна насоченост. Разполагаме с около 2,5 хил. средства за масова информация, като около 90 % от тях са частни.
Днешен Казахстан е важен международен център на диалог между културите и вероизповеданията.
И точно на наша земя се проведоха първите четири конгреса на лидерите на световните и традиционните религии.
През ХХI в. Казахстан трябва да се превърне в мост за диалог и взаимодействие между Изтока и Запада.
 
(3) ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ВЪЗ ОСНОВА НАОТВОРЕНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА   С   ВИСОК   ДЯЛ   НА   ЧУЖДИТЕ   ИНВЕСТИЦИИ   И   ВЪТРЕШНИТЕ
СПЕСТЯВАНИЯ. Бяхме си поставили задачата да постигнем реални, устойчиви и нарастващи темпове на развитие. Успяхме да я решим за изключително кратко в исторически план време.

В Стратегията „Казахстан – 2030“ акцентът беше изместен върху икономическия растеж.
Резултатът е, че е за 15 години обемът на националната ни икономика нарасна от 1,7 трилиона тенге през 1997 г. на 28 трилиона тенге през 2011 г.
БВП на страната нарасна повече от 16 пъти. От 1999 г. ежегодният прираст на БВП възлезе на 7,6 % и надмина водещите развиващи се страни.
БВП на глава от населението нарасна повече от 7 пъти: от 1 500 долара през 1998 г. на 12 000 долара през 2012 г.
Казахстан още от самото начало се превърна в лидер в ОНД по размер на привлечените преки чужди инвестиции на глава от населението. В момента те възлизат вече на 9200 долара.
Успяхме да увеличим външната търговия 12 пъти, а обемът на производството на промишлена продукция – 20 пъти.
През тези години добивът на нефт се увеличи 3 пъти, на природен газ – 5 пъти. Приходите от суровинните ресурси насочихме към Националния фонд.
Той е нашата надеждна защита срещу евентуални икономически и финансови сътресения. Той е гаранция за сигурността на днешните и бъдните поколения.
В рамките на програмата за ускорена индустриализация от 2010 г. са реализирани 397 инвестиционни проекта на обща стойност 1 797 милиарда тенге и са създадени над 44 000 работни места.
За две  години от началото на  програмата  „Пътна карта  за  бизнеса–2020“ са одобрени 225 проекта с  общ размер на кредитите  на стойност 101,2 милиарда тенге.
Днес ние сме динамична страна със средно равнище на доходи на населението и динамичен ръст на икономиката.
 
(4) ЗДРАВЕТО,  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  БЛАГОПОЛУЧИЕТО  НА   КАЗАХСТАНСКИТЕ
ГРАЖДАНИ. Беше жизнено важно кардинално да се промени положението на хората, да се подобрят условията им на живот. Резултатите от свършеното са налице.
Средната месечна заплата нарасна 9,3 пъти. Средният размер на пенсиите се увеличи 10 пъти.
15 пъти нараснаха номиналните парични доходи на населението.
Ежегодно се увеличава размерът на финансиране в здравеопазването. Ако през 1999 г. то възлизаше на 46 милиарда тенге, то през 2011 г. е вече 631 милиарда тенге.

Беше основан медицински клъстер, в който влизат пет иновационни здравни обекта: детски рехабилитационен център, детски консултации, центрове по неврохирургия, за спешна медицинска помощ и център по кардиология.
Във всички региони на страната се създават необходимите условия за предоставяне на качествени медицински услуги.
С ускорени темпове се развива транспортната медицина, осигуряваща медицински услуги в найотдалечените райони на нашата страна.
Националната система за скрининг позволява да се установят и предотвратят заболяванията в начален стадий.
Въведена беше система за безплатно отпускане и частично изплащане на лекарствените средства.
През последните 15 години броят на населението нарасна от 14 почти на 17 милиона.
Продължителността на живота достигна 70 години.
Придържаме се към последователен курс за развитие на достъпно и качествено образование.
Осъществяването на програмата „Балапан“ ни даде възможност да увеличим обхвата на децата в предучилищното образование с 65,4%.
Беше въведена задължителна предучилищна подготовка, която в момента обхваща 94,7% от децата в предучилищна възраст.
От 1997 г. досега в републиката са построени 942 училища, както и 758 болници и други здравни обекти.
Разгръщаме мрежа от интелектуални училища и професионално-технически колежи на световно равнище.
През последните 12 години с 182% нарасна броят на стипендиите за висше образование.
През 1993 г. приехме уникалната програма „Болашак“, благодарение на която 8
000 талантливи младежи получиха блестящо образование в найдобрите световни университети.
В Астана бе създаден съвременен научно-изследователски университет, който функционира според международните стандарти.

(5) ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ. Нефтено-газовият комплекс на Казахстан е двигателят на цялата икономика, съдействащ за развитието на останалите отрасли. 

Трябваше да създадем съвременни ефективни нефтено-газов и рудодобивен икономически отрасли. И се справихме с тази задача. Сега използваме приходите от суровинния сектор за построяване на нова икономика на бъдещето.

При дела на нефтено-газовия отрасъл в БВП на страната се наблюдава устойчива динамика на увеличение и той нарасна от 3,7% през 1997 г. на 14,7% през 2006 г. и 25,8% през 2011 г.

Диверсифицирахме пазарите за доставка и заздравихме позициите си, като по този начин намалихме зависимостта си от едно-единствено направление за реализиране на продукцията си.


 
(6) ИНФРАСТРУКТУРАТА      И    НАЙ-ВЕЧЕ     ТРАНСПОРТЪТ    И    КОМУНИКАЦИИТЕ.
Поставихме си задачата да разгърнем инфраструктурата. И тя беше по силите ни. През изминалите години пуснахме в експлоатация множество големи стратегически обекти на промишлената и транспортната инфраструктура, както и на инфраструктурата за ежедневно ползване: автомобилни и железопътни магистрали, тръбопроводи, логистични центрове, терминали, летища, гари, пристанища и т. н.
Така бе осигурена работа на много казахстанци и се интегрирахме в системата на регионалните и глобалните икономически връзки.
С всяка изминала година нараства броят на потребителите на телекомуникационния отрасъл. Това се отнася и до стационарните телефони, и до мобилната връзка, и до интернет.
„Електронното правителство“ видимо облекчи взаимодействието между гражданите и държавата.
През последните 11 години от развитието на шосейната мрежа бяха заделени 1 263,1 милиарда тенге. През тези години бяха построени и реконструирани над 48 000 километра от републиканската пътна мрежа и 1 100 километра железопътни линии.
В момента възобновяваме Новия път на коприната, изграждайки магистрален транспортен коридор Западна Европа – Западен Китай.
Построихме железопътна линия от Узен до границата на Туркменистан и осигурихме достъп до страните от Персийския залив и Близкия Изток. С изграждането на линията Коргас – Жетъген отворихме врата на Изток и проправихме път към пазарите на Китай и цяла Азия. Започнахме строителството на линията Жезказган – Бейнеу.
 
(7) ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВА. Налагаше сеокончателно да се избавим от управленческите традиции на административно-командната система и да създадем съвременен и ефективен управленски корпус. Изградената от нас система за подбор и повишение на кадрите, в която всички граждани имат равни права и възможности, осигури доста високо равнище на професионализъм и прозрачност в дейността на държавния апарат.

Успяхме да извършим своеобразна революция в държавното управление и да се насочим към повишаване качеството на услугите, оказвани от държавата на населението.
Така основните цели, очертани в Стратегията „Казахстан – 2030“, са постигнати, а други са в процес на изпълнение.
 
* * *
Днес всеки от нас може да каже: „Стратегията „2030“ успя, съвременен Казахстан вече е факт. Това е резултат от нашата сплотеност, от упорит, къртовски труд, от въплъщаването на стремежите и надеждите ни.“
Всички ние се гордеем със своите постижения.
Световната криза потвърди, че ние се доказахме и като държава, и като общество. Границите ни, политическата ни система, икономическият ни модел вече не предизвикват сериозни разногласия и дискусии нито в страната ни, нито извън нея.
Сега сме изправени пред нова задача. Трябва да за дълбочим курса на понататъшното развитие  на своята държава през по-дългосрочен период.

 
II. Десетте глобални предизвикателства на ХХIвек
 
В наши дни човечеството е изправено пред нови глобални предизвикателства.
Набелязвам десет основни предизвикателства за нашата страна и региона. Ако възнамеряваме и занапред да постигаме нови успехи в развитието си, трябва да имам предвид всяко от тях.
 
Първо предизвикателство: ускореният ход на историята
Историческото време се ускорява стремително. Светът се преобразува интензивно и с поразителна бързина.
През последните 60 години броят на земното население се утрои и до 2050 г. ще стане 9 милиарда. През същия период световният БВП нарасна 11 пъти.
Ускореният ход на световния исторически процес винаги разкрива безгранични възможности пред държавите и аз съм горд, че ние се възползвахме от тях докрай.
За двадесетина години ние модернизирахме всички области от живота на обществото с невероятни темпове. И постигнахме неща, за които на други държави са били необходими 100 или дори 150 години.
Но у нас и до ден днешен има социални групи, които не са се интегрирали в общия процес на модернизиране. Причините за това са обективни. В обществото ни все още съществуват някои диспропорции, влияещи на моралното състояние и обществените очаквания на хората.
Трябва да отстраним тези диспропорции и да предоставим на всички обществени слоеве възможност да се интегрират в процеса на модернизиране, да намерят своето достойно място в обществото, докрай да се възползват от възможностите, които им предоставя новият политически курс.
 
Второ предизвикателство: глобалната демографска диспропорция
Глобалните демографски диспропорции се изострят с  всеки изминал ден. Застаряването е световна тенденция. След 40 години броят на хората над шестдесет ще надхвърля броя на онези на възраст под 15 години. Ниската раждаемост и застаряването на човечеството в много държави неизбежно предизвиква проблеми на трудовия пазар и по-конкретно – недостиг на трудови ресурси.
Нарастващите демографски диспропорции изтласкват нови миграционни вълни и засилват социалното напрежение по цял свят.
В Казахстан ние се сблъскваме с миграционен натиск в някои региони на страната, където незаконни трудови имигранти дестабилизират местните трудови пазари.

Трябва също да сме наясно, че е напълно вероятно в обозримо бъдеще да станем свидетели и на обратния процес – трудова емиграция извън границите на нашата страна.
Ние сме млада нация. Средната възраст у нас е 35 години. Това ни дава огромната възможност да запазим нашия човешки потенциал и правилно да се позиционираме в света. И днес ние разполагаме с добра база за напредък.
В нашата страна има работа и всеки желаещ може да си намери такава. Нещо повече, у нас всеки има възможност сам да си създаде работа, да се погрижи за себе си. Това е наше голямо постижение.
Аз ви водя към Общество на всеобщ труд, в което безработните няма просто да получават помощи, а ще усвояват нови професии, в което хората с ограничени възможности ще могат активно да се занимават със съзидание, а корпорациите и компаниите – да им създават достойни условия за труд.
Нашата младеж трябва да се учи, да овладява нови знания, да придобива съвсем нови навици, умело и ефективно да използва знанията и технологии в ежедневието. Длъжни сме да създадем всички възможности за това и да осигурим възможно най- благоприятните условия.
 
Трето предизвикателство: заплахата пред глобалната безопасност нахраните
Високите темпове, с които нараства населението по света силно изострят проблема с изхранването.
И в момента десетки милиони на планетата гладуват, а около милиард страдат от постоянно недохранване. Без революционни промени в производството на хранителни продукти тези ужасни цифри тепърва ще стават все по-големи.
Това предизвикателство крие огромни възможности за нас.
Ние вече се нареждаме сред найголемите износители на зърнени култури. Разполагаме с обширни екологически чисти територии и можем да произвеждаме екологически чисти хранителни продукти.

Без затруднение сме в състояние даизвършим качествен скок в селскостопанското производство. За него ще ни е необходимо държавническо мислене от нов тип.
 
Четвърто предизвикателство: острият недостиг на вода
Световните водни ресурси също са под силен натиск.
През последните 60 години потреблението на питейна вода на планетата е нараснало 8 пъти. Към средата на столетието много държави ще бъдат принудени да внасят вода.
Водата е изключително ограничен ресурс и борбата за завладяване на източниците й вече се превръща в много важен фактор в геополитиката, в една от причините за напрежение и конфликти на планетата.
Проблемът с осигуряването на вода е много наболял и в нашата страна. Не ни достига качествена питейна вода, редица региони изпитват остър недостиг  на вода.
Проблемът има и геополитически аспект. Още от сега се сблъскваме със сериозния въпрос за използване на водните ресурси от трансграничните реки. При цялата сложност на въпроса, не бива да допускаме политизирането му.
 
Пето предизвикателство: глобалната енергийна сигурност
Всички развити страни увеличават инвестициите си в алтернативни и „зелени“ енергийни технологии.
Още докъм 2050 г. прилагането им ще позволи да се генерират до 50% от цялата употребявана енергия.
Очевидно е, че епохата на въглеводородната икономика постепенно върви към своя край. Настъпва нова ера, през която човешката дейност ще се базира не само и не в такава степен на нефта и газа, а все повече на възобновяеми източници на енергия.
Казахстан е сред ключовите елементи на глобалната енергийна сигурност.
Нашата страна с нейните огромни запаси от нефт и газ на световно равнище няма да отстъпи ни крачка от политиката си на стабилно стратегическо партньорство и взаимноизгодно международно сътрудничество в енергийната сфера.

 
Шесто предизвикателство: изчерпването на природните ресурси
Поради ограничеността и изчерпването на природните ресурси на Земята безпрецедентното в историята на човечеството нарастващо потребление ще подклажда различни процеси, както негативни, така и позитивни.
В това отношение страната ни има редица преимущества. Всевишният ни е дарил с много природни богатства. Другите държави и народи ще имат нужда от нашите ресурси.
За нас е принципно важно да преосмислим своето отношение към природните ни богатства. Трябва да се научим да ги управляваме правилно, като натрупваме приходите от продажбата им в хазната, и най-важното – максимално ефективно да трансформираме природните богатства на страната си в устойчив икономически растеж.
 
Седмо предизвикателство: Третата индустриална революция
Човечеството стои на прага на Третата индустриална революция, която променя самото понятие „производство“. Технологическите открития радикално променят структурата и нуждите на световните пазари. Живеем в съвсем различна технологична реалност.
Цифровите и нанотехнологиите, робототехниката, регенеративната медицина и много други научни постижения ще се превърнат в ежедневие, преобразявайки не само околната среда, но и самия човек.
Ние трябва да бъдем активни участници в тези про-цеси.
 
Осмо предизвикателство: растящата социална нестабилност
В настоящия момент един от найголемите световни проблеми е нарастващата социална нестабилност. Основна причина за нея е социалното неравенство.
Днес е около двеста милиона души по света не могат да си намерят работа. Дори в Европейския съюз безработицата достигна най-високото си равнище за послед- ните десетилетия и това предизвиква многобройни масови безредици.
Трябва да признаем, че на този фон положението в Казахстан изглежда доста благополучно. В момента равнището на безработицата у нас е най-ниското за ця- лата ни найнова история, което несъмнено е голямо постижение. Въпреки това не може да се уповаваме на стари успехи.
Глобалната икономическа криза се превръща в социално-политическа и неизбежно ще оказва натиск върху Казахстан, ще подлага нашата издръжливост на изпитание.

Затова на дневен ред излиза въпросът за социалните гаранции и социалната стабилност. Важна задача за нас е да укрепим социалната стабилност на нашето общество.
 
Девето предизвикателство: кризата на ценностите на нашатацивилизация
Светът преживява тежка криза на възгледите и ценностите. Все почесто се чуват гласове, провъзгласяващи сблъсъка между цивилизациите, края на историята, провала на мултикултурализма.
За нас е от принципно значение да не бъдем въвличани в този мирогледен дискурс и да опазваме своите издържали изпитанието на времето ценности. От собствен опит знаем как онова, което наричаха нашата ахилесова пета – многото националности и вероизповедания – ние превърнахме в свое преимущество.
Трябва да се научим да живеем в мирно съжителство между култури и религии. Трябва да се придържаме към диалога между културите и цивилизациите.
Единствено в диалог с други нации страната ни ще може да постигне успех и влияние в бъдеще. През XXI в. Казахстан трябва да заздрави позициите си на регио- нален лидер и да стане мост за диалог и взаимодействие между Изтока и Запада.
 
Десето предизвикателство: заплахата от нова световна дестабилизация
Всички виждаме какво става в момента по света. Това не е нова вълна на кризата, а продължение на кризата от 2007–2009 г., от която световната икономика все още не е излязла.
Глобалната икономическа система може сериозно да закъса още през 2013–2014 г. и да по-конкретно – да предизвика срив на световните цени на суровините. Такъв сценарий е крайно нежелателен за нас.
Евентуална рецесия в ЕС и/или САЩ може да доведедо намаляване нуждите от суровинни ресурси в развитите страни.
Възможен срив на пазара в една отделна държава от еврозоната може да предизвика
„ефекта на доминото“ и да застраши непокътнатостта на международните ни резерви и стабилността на износа ни.

Намаляването на валутните резерви засилва натиска на валутните курсове и инфлацията, което също може да повлияе негативно върху социално-икономическата ситуация.
В това отношение ние трябва да изработим добре обмислен, съгласуван и координиран курс на всички структури на властта, държавата и обществото, за да бъдем напълно подготвени за всякакви сценарии, както и да се развие международната ситуация.
 

III.Стратегията „Казахстан – 2050“ – нов политически курс към нов Казахстан в бързо променящите се исторически условия
 
Уважаеми  казахстанци!
Скъпи съотечественици!
 
Парадигмата от задачи, които ни предстои да решаваме, претърпя качествено изменение.
Рамките на „Стратегия – 2030“ вече са недостатъчни за достойно посрещане на новите предизвикателства. За нас е важно да разширим хоризонта на планиране и както преди 15 г. да осъществим поредния мирогледен пробив.
Първо, Казахстан е съвременна държава. Нашето общество вече е зряло. Затова и днешният ни дневен ред е по-различен от етапа на изграждане на държавата.
Характерът и дълбочината на световните промени, глобалната взаимозависимост изискват устойчиво дългосрочно развитие. Много страни вече се опитват да надникнат отвъд границите на 2030–2050 г. „Направляваното прогнозиране“ се превръща във важно средство за развитие на държавите в днешното нестабилно време.
Второ, стратегията „Казахстан – 2030“ беше предназначена за периода, в който се установяваше нашата държавност. Тя бе изпълнена, що се отнася до основните й параметри.
Трето, изправени сме пред предизвикателства и заплахи, породени от новата действителност. Те имат всеобхватен характер и засягат всички страни и региони.
Когато разработвахме стратегията „Казахстан – 2030“, никой не допускаше, че ще се разрази такава безпрецедентна по мащабите си световна финансово-ико- номическа криза, в резултат от която възникнаха нови, напълно непредвидени икономически и геополитически обстоятелства.
„Стратегия – 2030“ бе изработена през 1997 г. като отворен документ. Още от самото начало заложихме в нея възможността тя да бъде коригирана.
Със съзнанието, че ситуация по света се променя и животът внася своите поправки, по моя заръка беше създадена работна група, която да осмисли нашето положение и да работи над възможната ни стратегия в новите условия.
Вземайки предвид нейните изводи, предлагам нов политически курс за нацията до 2050 г., който да продължи изпълнението на задачите в „Стратегия – 2030“. Трябва да сме напълно наясно, че времето и условията ще внасят своите поправки в плановете ни, както стана с програмата „Казахстан – 2030“.

2050 г. не е просто символична дата, а реален срок, по който днес се ориентира световната общност. ООН разработи „Глобална прогноза за развитие на цивилизацията до 2050 г.“. Световната организация по прехрана към ООН публикува прогнозен доклад до 2050 г.
В момента все повече страни разработват и приемат такива дългосрочни стратегии. Китай си набеляза същия хоризонт за стратегическо планиране.
Дори големите транснационални компании разработват стратегии за половинвековното си развитие.
Преди петнадесет години, когато приехме „Стратегия – 2030“, първото поколение казахстанци, родени в новата ни страна, тепърва щеше да тръгва на училище. А днес те вече работят или завършват висшето си образование.
А след две-три години ще се появи и второто поколение, израснало в независимост. Ето защо още отсега трябва да мислим какви нови ориентири ще им предложим.
Главната ни цел е докъм 2050 г. да се наредим сред 30-те най-развити държави в света.
Нашите постижения и нашият Казахстански модел на развитие трябва да се превърнат в основа на новия ни политически курс.
Стратегията „Казахстан – 2050“ представлява хармонично продължение на стратегията „Казахстан – 2030“ на нов етап. Тя е отговор на въпроса кои сме, накъде вървим и къде искаме да бъдем през 2050 г. Убеден съм, че младото поколение се интересува точно от това.
Като имаме предвид всичко това, предлагам проекта на нов политически курс на нацията до 2050 г. Той ще бъде моето обръщение към народа на Казахстан.
 
* * *
Накъде вървим? Към 2050 г. Казахстан трябва да се нареди сред тридесетте най- развити държави в света.
Конкуренцията между развиващите се страни за място в този клуб ще бъде ожесточена. Нацията ни трябва да се готви за глобално икономическо противопоставяне с ясното съзнание, че само за най-силните има място под слънцето.
Трябва да работим целеустремено и вдъхновено, без да забравяме основните си цели:

• По-нататъшно развитие и укрепване на държавността.
• Преход към нови принципи в икономическата политика.
• Всестранна подкрепа за предприемачеството – водеща сила на националната икономика.
• Създаване на нов социаленмодел.
• Създаване на съвременна и ефективна система на образование и здравеопазване.
• Повишаване отчетността, ефективността и функционалността на държавния апарат.
• Създаване  на  адекватна  на  новите  предизвикателства  международна  и отбранителна политика.
Днес ще оглася и най-важните задачи за 2013 г., които ще осигурят успешен старт на „Новия политически курс – 2050“.
В съответствие с тези задачи Правителството трябва незабавно да разработи общонационален план за действие през 2013 г.
Този изключително важен документ следва да съдържа конкретни поръчения и да предвижда персонална отговорност на ръководителите в изпълнителната, за- конодателната и съдебната власт. Администрацията на президента трябва да държи под особен контрол хода на неговата подготовка и реализация.
А сега бих искал да представя своята визия за основ-ните направления на стратегията „Казахстан – 2050“.
 
1. ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА НОВИЯ КУРС – ВСЕОБХВАТЕНИКОНОМИЧЕСКИ ПРАГМАТИЗЪМ, ОСНОВАН НА РЕНТАБИЛНОСТ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
 
Всеобхватен икономически прагматизъм
Същността на икономическата политика на новия курс се състои във всеобхватен икономически прагматизъм. Тя на практика представлява радикален прелом в днешните ни възгледи и подходи.
Какво означава това?
1.  Вземане на абсолютно всички без каквито и да било изключения икономически и управленски решения с оглед на икономическата целесъобразност и дългосрочните интереси. 

2.  Установяване на новите пазарни ниши, където Казахстан може да участва като равноправен бизнес партньор. Изграждане на нови обекти за икономически растеж.
3. Създаване  на  благоприятен  инвестиционен  климат  с  цел  увеличаване  на икономическия потенциал. Рентабилност и възобновяване на инвестициите.
4. Изграждане  на  ефективен  частен  икономически  сектор  и  разгръщане  на държавно-частното партньорство. Държавни стимули за износа.
 
Нова кадрова политика
Основното условие за успеха  новата икономическа  политика трябва да бъдат кадрите.За целта се налага:
• Да се усъвършенства управленският ресурс и ние разполагаме с резерви затова. Необходимо е да се внедряват съвременните средства за мениджмънт и принципите на корпоративното управление в държавния сектор.
• Успоредно  с  горното  ние  трябва  да  извличаме  полза  от  международното разделение на труда, и по-конкретно – да привличаме външни кадрови ресурси за осъществяване на някои от задачите на новия ни курс чрез програми за аутсорсинг. Налага се също да привличаме найдобрите чужди специалисти на отворените пазари и да ги каним да работят у нас.
Използването на управленски кадри с голям международен опит и знания ще има двоен ефект: не само ще модернизираме мениджмънта на своето производства, но и ще обучим собствените си кадри. Това е нова за нас практика.
От принципно значение е поетапно да се осигури решаването на следните задачи до 2050 г.
 
Първо:  трябва  да  се  модернизира  макроикономическата  политика  надържавата
 
Бюджетна политика
• Трябва да възприемем нов принцип на бюджетна политика – да харчим само в рамките на възможностите си и да свием дефицита до максималния възможен минимум. Налага се да увеличим резерва си за „черни дни“, като осигурим неговата неприкосновеност в дългосрочен план. 

• Отношението към бюджетно-финансовите процеси трябва да е също толкова грижливо и добре обмислено, както към частните вложения. С други думи, нито едно бюджетно тенге не бива да се харчи напразно.
• Държавният бюджет трябва да се съсредоточи върху продуктивни от гледна
точка на дългосрочните перспективи общонационални проекти, като например диверсификацията на икономиката и развитие на инфраструктурата.
• Необходим  е  строг  подбор  на  инвестиционните  обекти  с  оглед  тяхната
целесъобразност и възвръщаемост. Важно е да не се забравя, че и най- модерните обекти се превръщат в бреме за бюджета, ако изискват разходи по поддръжката си, без да носят приходи и да решават проблемите на гражданите.
 
Данъчна политика
• Необходимо е да се въведе благоприятен данъчен режим за онези данъкоплатци, които са заети в областта на производството и новите технологии. Тази дейност вече започна. Поставям задача тя да се усъвършенства: да се преразгледат всички действащи данъчни облекчения и те да станат максимално ефективни.
• Трябва     да     продължим      политиката      на    либерализация       на    данъчното      и систематизирането на митническото администриране. Налага се опростяване и свеждане до минимум на данъчната отчетност. Трябва да насърчаваме участниците на пазара да се конкурират, а не да търсят начини за укриване на данъци.
• Прагматичното намаляване на данъчния надзор трябва да сведе до минимум диалога между стопанските лица и данъчната служба. В следващите пет години всички трябва да преминат към електронна (онлайн) отчетност.
•  От 2020 г. трябва да въведем практиката на данъчно кредитиране. Главната задача е да се насърчава инвестиционната активност на предприемачите.
•  Новатаданъчнаполитикатрябвадабъдесоциално ориентирана. За това е от 2015 г. да се изработят комплексни мерки за стимулиране, включително и такива, които предвиждат освобождаване от данъци на компании и граждани, влагащи средства в своето образованието и медицинското осигуряване, както и на своите семейства и сътрудници. По такъв начин бъдещата данъчна политика трябва на бизнес равнище да стимулира вътрешния растеж и родния износ на външните пазари, а на равнище граждани – техните спестявания и депозити.

 
Парично-кредитна  политика
•  С оглед на неблагоприятната ситуация в светов-ната икономика ние трябва да осигурим защита на доходите на всеки казахстанец и да задържим ин- флацията на приемливо за икономическия растеж равнище. Този въпрос не е само макроикономически, а засяга и социалните гаранции. И той е главният въпрос в дейността на Националната банка и на правителството, като се започне още от 2013 г.
•  Казахстанските         банки,      на     свой     ред,     трябва      да     оправдават       своето предназначение и да задоволяват нуждите от кредитен ресурс на реалния икономически сектор. При това не бива да отслабва контролът над финансовата система, необходимо е банките да изчистват проблемните си кредити и активно да се занимават с въпросите на финансирането. За целта Националната банка и правителството, координирани от администрацията на президента, трябва да разработят концептуално нова система на паричнокредитна политика, ориентирана към осигуряване на необходимите парични средства за икономиката.
 
Политика на управляване на държавния и външния дълг
• Необходимо е постоянно да контролираме равнището на държавния дълг на страната. Бюджетният дефицит спрямо БВП трябва да се намали от 2,1% през 2013 г. до 1,5% през 2015 г.
•  Държавният дълг трябва да се задържа на умерено равнище. Тази задача е от
първостепенно значение, защото само така ще сме в състояние да осигурим стабилността на бюджета си и националната си сигурност в условията на световна нестабилност.
•  Нужен е строг контрол на равнището на дълга на квазидържавния икономически
сектор.
 
Второ:  съвсем  нов  трябва  да  бъде  подходът  ни  към  разгръщане  наинфраструктурата
Инфраструктурата трябва да разширява възможностите за икономически растеж. Инфраструктурата следва да се развива в две направления: интегриране на националната икономика в глобалната среда, а също и придвижване към регионите във вътрешността на страната.

• Важно е вниманието да се съсредоточи върху излизането извън пределите на държавата за създаване на производствени транспортно-логистични обекти извън Казахстан, като внимателно се пресмятат ползите за нас. Налага се да надхвърлим рамките на съществуващите представи и да основаваме съвместни предприятия в региона и в целия свят – в Европа, Азия, Америка – като например пристанища в страни с директен излаз на море, транспортно-логистични центрове във възлови транзитни точки по света и т.н. С тази цел трябва да се разработи специална програма „Глобална инфраструктурна интеграция“.
•  Трябва да развиваме своя транзитен потенциал. В момента се осъществяват редица мащабни общонационални инфраструктурни проекти, в резултат на което би следвало до 2020 г. транзитните превози да нараснат двойно, а до 2050 г. – десетократно.
• Всичко  трябва  да  бъде  подчиненона  главната  задача  –  нашият  износ да напредва само на онези световни пазари, където ще има дългосрочно търсене на нашата продукция и услуги.
•  Изграждането  на  инфраструктурата  трябва  също  да  е  съобразено  със закона за рентабилността. Необходимо е да се строи само там, където строителството ще доведе до развиване на нови фирми и откриване на нови работни места.
• В страната ние трябва да изграждаме „инфраструктурни центрове“, за да „покрием“ отдалечените райони или регионите с недостатъчна гъстота на населението с жизнено важни и икономически необходими инфраструктурни обекти. За целта е нужно да се осигури изграждане на изпреварваща инфраструктура на транспортната система.
• Възлагам на правителството през 2013 г. да изработи и приеме „Държавна програма за развитие на инфраструктурата“.
 
Трето: модернизиране на системата за управление на държавните активи
В световен мащаб  Казахстан  не  е  особено  голяма  икономика.  И  следва  да се управлява много ефективно. Страната трябва да функционира като единна корпорация, а държавата да бъде нейното ядро.
Силата на корпоративното мислене е в това, че всички процеси се разглеждат като едно цяло. Ръководителите на държавните сектори на всички равнища трябва да усвоят такова делово мислене.

Ще повторя още веднъж: трябва не просто да се разпределя бюджетът на страната, а да се инвестира обмислено и прецизно.
Главният критерий за ефективност е равнището на възвращаемост на капиталовложенията ни. Колкото побързо успеем за увеличим производствения потенциал на държавата си, толкова побързо Казахстан ще се превърне в пълноценен играч, а не в придатък на международния пазар.
• „Движеща  сила“  на  прехода  към  нова  икономическа  политика  трябва  да стане Националният фонд. Средства от Националния фонд следва преди всичко да се насочват към дългосрочни стратегически проекти. През 2013 г. натрупването на средства в Националния фонд трябва да продължи, но е нужно те да се използват изключително рационално и обмислено.
•  Държавата  в  лицето  на  националните  компании  трябва  да  стимулира развитието на  икономиката на  бъдещето с  оглед на  секторите, които  ще възникнат в резултат на Третата индустриална революция. Нашата индустрия трябва да употребява найновите комбинирани материали, които ние следва да произвеждаме в своята страна.
•  Държавата  трябва  да  стимулира  разгръщането  на  транзитния  потенциал  в сферата на информационните технологии. Към 2030 г. през Казахстан трябва да преминават не помалко от 2–3% от световния информационен поток. Към 2050 г. тази цифра трябва най-малкото да се удвои.
•  Необходимо е също да се насърчават частните компании да влагат свои средства в изследвания и иновации. Искам изрично да подчертая, че внедряването на иновации е много важно, но не е самоцел. Реална изгода страната ни ще има само тогава, когато има търсене на новите ни технологии, когато на пазара има интерес към тях. В противен случай иновацията е напразно пилеене на пари.
•  Трябва да приключи практиката на избирателна подкрепа за отделни компании или отрасли. Ще подкрепяме само онези отрасли, които изпълняват социално важни, стратегически функции и са доказали своята ефективност.
 
Четвърто: необходимо е да бъде внедрена принципно нова система зауправление на природните ресурси
Налага се да използваме ресурсите си като важно стратегическо преимущество на Казахстан за осигуряване на икономически растеж, за мащабни външнополитически и външноикономически договори:

•  Още сега е наложително максимално да се ускори излизането на нашите суровини на международните пазари, които в случай на нов финансов крах ще се дестабилизират. Основните ни вносители могат значително да свият покупките си на суровини, а цените – рязко да паднат. А нашата изпреварваща стратегия ще ни позволи много бързо да натрупаме средства, преди да започне дестабилизиране на пазарите. Покъсно тези средства ще помогнат на страната ни да преживее евентуален период на глобална криза.
•  Технологическата революция променя структурата на употреба на суровините.
Например внедряването на технологията на комбинирани материали и нови видове бетон обезценява залежите от желязна руда и въглища. Ето още една причина да увеличаваме темповете на добив и доставка на природни ресурси за световните пазари, за да използваме сегашното голямо световно търсене в интерес на страната.
•  Без да преставаме да бъдем голям играч на пазара на въглеводородни суровини,
ние трябва да развиваме производството на алтернативни видове енергия, активно да внедряваме технологии, използващи енергията на слънцето и вятъра. Разполагаме с всички необходими възможности. Към 2050 г. на алтернативните и възобновяеми видове енергия трябва да се пада не по-малко от половината от цялата енергия, използвана в страната.
 
* * *
Ако нацията иска да се възползва от приходите от суровинни ресурси след 35 години, подготовката за това трябва да започне още отсега. Нужно е да разработим специална стратегия – да определим приоритетите и партньорите си, за да планираме какво е необходимо да се свърши години напред – така, както правят всички големи корпорации и концерни.
Ето я главната поука от собствената ни история: подготовката и преговорите за Кашаган започнахме преди почти две десетилетия, а резултати имаме едва сега.
Основни направления при разработване на стратегията:
•  За да бъдат заинтересувани регионите да привличат инвестиции, трябва да бъде отменен мораториумът върху използване на земните недра.
•  Трябва да преминем от обикновени доставки на суровини към сътрудничество в областта на преработване на енергийните ресурси и обмен на нови технологии. Към 2025 г. трябва напълно да задоволим собствения си пазар с горивно- смазочни материали, отговарящи на новите екологични стандарти.

•  Ще привличаме инвеститори само при условие, че доставят в страната ни най- новите технологии за добив и преработка. Ще разрешим на инвеститорите да добиват и използват нашите суровини само срещу организиране на най- модерни производства на територията на нашата страна.
•  Казахстан трябва да сепревърнев регионален магнит за инвестиции. Нужно е страната ни да стане най-привлекателната в Евразия за инвестиции и за обмен на технологии. Това е изключително важно. Трябва да покажем на инвеститорите какви са нашите преимущества.
• Всички предприятия за добив следва да внедряват само екологично безвредни производства.
 
Уважаеми съотечественици!
  
В интерес на бъдещето на нацията и сигурността на държавата е нужно да се създаде стратегически „резерв“ от въглеводородни суровини. Стратегическият резерв ще бъде фундаментът на енергийната сигурност на страната. Така ще създадем още един отбранителен ешелон при евентуални икономически сътресения.
 
 * * *
 
Пето: нужен ни е план за следващата фаза на индустриализацията
След две години ще завърши първата петилетка от осъществяването на програмата за усилена иновационна индустриализация.
Правителството трябва да изготви подробен план за следващата фаза на индустриализацията. Необходим ни е сценарий за развитието на перспективните технологични направления.
Като резултат, делът на износа на неенергийни суровини в общия обем на износа следва да нарасне двойно до 2025 г. и тройно до 2040 г.
 
 
Какво е нужно да се направи във връзка с това?
• Към 2050 г. Казахстан трябва изцяло да обнови своите производствени активи в съответствие с най-новите технологични стандарти. В най-конкурентноспособните отрасли се налага активно да разработваме стратегии за извоюване на нови пазарни ниши за родните производители. Така ще съумеем да избегнем потенциално деструктивните ефектиот деиндустриализацията, особено предвид перспективите за членство в СТО. Родните стоки трябва да станат конкурентноспособни. От 1. 01. 2012 г. започна практическият етап от оформянето на Единното икономическо пространство с участието на Казахстан, Русия и Беларус. Това е огромен пазар с общ БВП, възлизащ на 2 трилиона долара, обединяващ 170 милиона потребители, който ще научи нашия бизнес на конкуренция. При това в този икономически-интеграционен процес Казахстан няма да загуби абсолютно нищо от своя политически суверенитет.

•  Ние трябва да развиваме нови производства, наблягайки на разширяването на неенергийния сектор, ориентиран към износ.
• Трябва да съсредоточим Държавната програма за ускорено индустриално- иновационно развитие върху вноса на промишлени мощности и обмен на технологии. За целта ни е необходима допълнителна програма за основаване и развитие на съвместни международни компании и изгодни за страната партньорства.
• До 2030 г. Казахстан трябва да разшири нишата си на световния пазар на космическите услуги и да доведе до логичния им завършек редица започнати проекти. Имам предвид монтажно-изпитателния комплекс за космически апарати в Астана, космическата  система за дистанционно сондиране,  националната система за космически мониторинг и наземната инфраструктура, спътниковата навигационна система с висока степен на точност.
• Следва да продължи развитието на двата водещи иновационни клъстера – Университета“Назарбаев“ и Парка на иновационните технологии. Налага се ускорено да преминем към нисковъглеродна икономика. Предлагам през 2013 г. да създадем международната организация „Зелен мост“, а също да започнем и осъществяването на проекта „Green 4“ въз основа на четири града сателити край Алматъ.
Мощен тласък за прехода на страната към „зелен“ път на развитие се очаква да даде предстоящият ЕКСПО 2017 в Астана. В столицата ни ще бъдат представени най-добрите световни постижения на науката и техниката. Много казахстанци ще могат със собствените си очи да видят „енергията на бъдещето“, към която се стремим.
 
* * *
Тук аз повдигнах най-принципните въпроси, от които ще зависи подготовката на страната за Третата индустриална революция.

Шесто: необходима е мащабно модернизиране на селското стопанство,особено при нарастващо глобално търсене на селскостопански продукти.

За да се превърнем в лидер на световния селскостопански пазар и да увеличим селскостопанското производство ни е нужно:
•  Да увеличим посевните площи. Ще отбележа,че не всички страни разполагат с подобна възможност.
•  Да осигурим значително повишение на добива най-вече чрез внедряването на нови технологии.
•  Имаме голям потенциал за изграждане на фуражна база за животновъдство на световно равнище.
• Трябва да създадем национални конкурентноспособни марки, като акцентираме върху тяхната екологичност. Като резултат поставям пред нашия аграрно-промишлен комплекс задачата да се превърнем в глобален играч в областта на екологично чистото производство.
 
Разгръщане на фермерството и дребния и среден бизнес в преработкатана селскостопанска продукция и търговията
Това е основа задача. Тук ни е нужно:
• Да променим културата на земеделие то и да възродим нашите традиции в животновъдството с оглед на новите научни, технологически и управленски постижения.
• Да  уточним  на  масовото  производство  на  кои  продукти  ще  заложим,  за  да завоюваме големите експортни пазари. Като резултат от предприетите мерки към 2050 г. делът на селското стопанство в БВП трябва да се увеличи 5 пъти. Още през 2013 г. възлагам на Правителството:
• Да приеме нова програма за развитие на аграрно промишления комплекс на страната до 2020 г.
• До 2020 г. да увеличи 4,5 пъти размера на държавната помощ за селското стопанство.
• Да се изработи система от законодателни и икономически стимули за създаване на средни и едри селскостопански производства, ориентирани към прилагане на най-модерните аграрни технологии.
•  Да се въведат повисоки данъчни ставки за земи, които не се обработват след
изтичане на определен период след предоставянето им.

 
Седмо: необходимо е да се изработи нова политика в областта на воднитересурси
За селскостопанските ни нужди са ни потребни колосални количества вода. Във връзка с това трябва:
•   Задълбочено да се проучи челният опит по решаване на проблема с водоснабдяването
в другите страни, например в Австралия, и да се използва в нашите условия.
•   Да се  внедряват  най-съвременните  вододобивни  технологии  за  добиване и благоразумно използване на подземните води, запасите от които у нас са значителни.
•   В аграрно-промишления сектор да се премине комплексно към водоспестяващи
технологии.
Необходима е цялостна промяна в мисленето на нашето общество. Налага се да престанем да пилеем водата – едно от най-скъпоценните ни природни богатства.
До 2050 г. Казахстан трябва веднъж завинаги да реши проблема с водоснабдяването си.
Възлагам на правителството да разработи дългосрочна държавна програма за водата, в която на първия етап до 2020 г. да реши проблема с осигуряване на питейна вода за населението, а на втория до 2040 г. – с напояването.
 
2.  Всестранна подкрепа за предприемачеството – водеща сила внационалната  икономика
Родното предприемачество е движеща сила на новия икономически курс.
До 2030 г. делът на малкия и средния бизнес в икономиката трябва да нарасне поне два пъти.
Първо, длъжни сме да създадем условия човек да може да се изпробва в бизнеса, да стане пълноценен участник на извършващите се в страната икономически преобразования, а не да чака държавата да реши всичките му проблеми вместо него.
Важно е да повишим общото равнище на деловата култура и да насърчаваме предприемаческата инициатива.
 
За това е необходимо:
•  Да се насърчава стремежът на малкия и средния бизнес да се обединява и кооперира и да се създаде система за подпомагането и поощряването му.

•  Да се развива вътрешният пазар чрез поощряване на местните бизнес инициативи и минимално, но строго регулиране.
•  Да се предвиди въвеждане на нова, построга система за търсене на отговорност от държавните чиновници, които поставят изкуствени пречки пред бизнеса.
• Предвидновите реалности, включително участието ни в Единното икономическо пространство, предстоящото ни членство в СТО, да се усъвършенстват механизмите за подпомагане на родните производители и да се вземат всички необходими мерки за защита и съдействие на техните интереси.
Задачата ни в момента е да създадем необходимите условия и предпоставки за израстването на малките предприятия и индивидуалните предприемачи в средни.
За съжаление, съществуващите в момента недостатъци в системата на данъчно облагане на малкия средния бизнес спъват тяхното развитие и растежа им. Ето защо правителството трябва до края на 2013 г. да внесе законодателни промени, насочени към ясно разграничаване на понятията микро, малък, среден и едър бизнес. При това бремето на малките и средните делови сегменти не бива да се увеличава.
Възлагам на правителството до края на първото полугодие на 2013 г. да отмени всички разрешителни и лицензи, които нямат директно влияние върху сигурността и ежедневните дейности на казахстанските граждани и да ги замени с уведомления.
В законодателен план е необходимо да се създадат условия, при които бизнесът сам ще регулира въпроса за контрола на качеството на предлаганите стоки и услуги. Трябва да разработим нова система за защита правата на потребителите, като ги освободим от системата за вземане на съдебни решения от няколко инстанции.
 
Второ, за установяване на стабилен диалог на принципа на държавно-частното партньорство е необходимо да продължи консолидирането на бизнеса, което ще позволи по-пълно обхващане и ангажиране на всички предприемачи в осъществяването на новата стратегия.
Анализите на международния опит показват, че консолидирането на предприемачите в палата е един от най-важните фактори за ефективността на икономиката и там, където са го сторили, е въплътен принципът „силен бизнес – силна държава“.
Правителството и Съюзът „Атамекен“ са разработили концептуален модел за задължително членство в Националната палата на предприемачите.
Моделът ще осигури делегиране на широки пълномощия и функции на държавен орган на новооснованата Национална палата на предприемачите в областта на професионално-техническото образование, комплексните услуги  за  подпомагане на малкия бизнес особено в селските райони и моноградовете (зависещи от едноединствено предприятие или сектор), на външноикономическата дейност. Националната палата на предприемачите ще се превърне в надежден и компетентен партньор на правителството.

Във връзка с това възлагам на правителството да изготви съответен законопроект и да го внесе в Парламента през първото тримесечие на следващата година.
 
Трето, държавата трябва да промени своята роля. Нуждаем се от втора вълна на широкомащабна приватизация.
Това е нелека стъпка, тъй като тя означава преразпределяне на отговорността между държавата и пазара. Но сме длъжни да я направим, за да запазим високите темпове на икономически растеж.
Частният бизнес навсякъде действа поефективно от държавата. Затова се налага да предадем предприятията и услугите, които нямат стратегически характер, в частни ръце. Тази мярка е изключително важна за укрепване на националното предприемачество.
Първата ни стъпка по този път беше успешният старт на програмата „Народно IPO“ (IPO – първично публично предлагане). Тя представлява преди всичко разпределение на националното богатство в ръцете на народа. Компанията „КазТрансОйл“ обяви, че пуска акции за 28 млрд. тенге, като отсега заявките на практика надхвърлят двойно първоначално предложеното количество акции.
 
3. Нови принципи на социалната политика – социални гаранции и личнаотговорност
Главната ни цел са социалните гаранции и благополучието на нашите граждани. Това е най-добрият залог за стабилно общество.
В обществото ни нараства изискването за обновена и по-ефективна социална политика, годна да посрещне предизвикателствата на времето.
Световният опит показва, че не съществува идеален и универсален модел на социална политика. Както и не съществува общество, където всички граждани да се доволни от съществуващата социална система.
Да се решават въпросите, свързани със социалната сигурност и благополучието на гражданите е трудна и много сериозна задача, която засяга всеки казахстанец. Ето защо подходите към нея трябва да са премерени много внимателно.

Ще ми се да изложа своята визия за принципите, към които следва да се придържаме и които трябва да имаме предвид, за да можем да осъществим корекцията в нашите подходи към проблемите на социалната справедливост и социалните гаранции.
 
Нови принципи на социалната политика
Първо, държавата, особено в контекста на глобалната криза, е длъжна да гарантира на гражданите си минимален социален стандарт
Главната задача е да не се допусне разрастване на бедността.
Бедността не бива да се превръща в социална перспектива за нито един казахстанец.
За своите граждани трябва да въведем минимални социални стандарти и гаранции, които пряко да зависят от ръста на икономиката и бюджета.
Тук следва да бъдат включени:
• Преди всичко разширяване на списъка от нуждите на индивида и включване в него на пера за образование и здравеопазване (включително и за безработните и нетрудоспособните с оглед на поголямата им социализация), пълноценно хранене издравословен начин на живот, удовлетворяване на интелектуалните и информационните потребности и т.н.
• Калкулиране  стойността  на  потребностите  на  индивида  в  съответствие  с реалните цени (следователно е необходимо усъвършенстване на статистиката в страната).
• Поетапно качествено повишаване на жизнените стандарти, обвързано с ръста на икономиката.
 
Спазването на тези стандарти трябва да определя размерите на бюджетното финансиране в цялата социална сфера. Така ще се повиши прозрачността на бюджетните процеси и ще се подобри насочеността на отпусканите от нас средства. Възлагам на правителството да подготви съответния проектозакон.
 
3.1.2. Целево социално подпомагане
Второ, държавата трябва да оказва социална помощ само на групите, които имат нужда от нея. Какво е необходимо да се направи за това?

• Държавата ще носи пълна отговорност за целево то подпомагане на социално уязвимите слоеве на обществото – пенсионери, инвалиди, нетрудоспособни, болни, деца и др.
• Необходимо  е  постоянно  да  се  усъвършенства  системата  за  социално  и пенсионно осигуряване, с всички възможни средства да се закрилят майчин- ството и детето.
• Трябва да имаме ясни програми за обучение и преквалификация на безработните, обвързани с нуждите на трудовия пазар. Държавата трябва да оказва социална подпомагане на безработните, при условие, че попадналите в тази категория усвояват нови професии и се преквалифицират.
• Важное да се създадат условия, при коитоработодателите активно ще привличат на работа социално уязвимите слоеве от населението, осигурявайки им заплата. Това засяга преди всичко хората с ограничени възможности. Така правят в развитите страни. Длъжни се да им създаваме условия за пълноценна трудова дейност. Държавни помощи следва да получават само онези, които наистина не могат да работят. Трябва да бъдат поощрявани компаниите и корпорациите, които вземат на работа инвалиди и им създават необходимите условия.
 
Трето, трябва да съсредоточим вниманието си върху решаване на проблемите, свързани със социалните диспропорции в развитието на регионите
В момента в редица икономически слабо развити райони не се осигурява трудова заетост. Равнищата на доходите на населението се поляризират.
 
(1) Необходимо е преди всичко да се задълбочи координацията на дейностите на държавните органи в сферата на регионалното развитие.
Задачата е да се синхронизира изпълнението на всички държавни и отраслови програми с решаването на приоритетните задачи по развитие на регионите.
Правителството трябва още през първата половина на 2013 г. да уточни и състави бюджет на списъка от необходимите и перспективни проекти в регионите.
 
(2) През изтичащата година ние започнахме осъществяването на програмата за развитие на моноградовете. Значителни ресурси бяха насочени за откриване на нови работни места, за решаване на социалните проблеми на населението, за усъвър- шенстване работата на предприятията.
Ще повишаваме качеството на управление по места. Тази дейност се извършва под мой личен контрол.

Наред с това са ни необходими нови ефективни механизми за изравняване на социално-икономическите условия в регионите.
Възлагам на правителството заедно с акимите на об-ластите да приемат през 2013 г. програма за развитието на малките градове. Тя трябва да се превърне в дълго- срочна и да създаде редица индустриални проекти, използвайки ги за база. Тяхната задача е да съдействат за изграждане на система за отраслова специализация на регионите, за да се превърнат в индустриално-производствени градове сателити на големите агломерации и в крайна сметка да повишат жизненото равнище на местното население и да осигурят работа на селската младеж.
 
(3) Необходимо е като цяло да предприемем мерки закомплексно решаване на проблема с миграцията, който влияе на трудовия пазар в регионите.
Необходимо е да се засили контрола над миграционните потоци от съседните държави.
Като перспективна задача ни предстои да създадем благоприятни условия за своите квалифицирани кадри, за да не допуснем прекомерното им изтичане на чуждите трудови пазари.
През 2013 г. правителството трябва да разработи и утвърди комплексен план за решаване на проблемите с миграцията. 
 
(4) Трябва да се отдели особено внимание на граничните територии. Потенциалът им все още не е разкрит докрай. Необходимо е да ги направим по-привлекателни за живеене. През 2013 г. правителството заедно с акимите трябва да разработи допълнителни комплексни мерки за развитие на граничните райони.
 
Четвърто, трябва да модернизираме политиката на заетост и заплащане  на труда
(1) Главната опасност от световната нестабилност енарастването на безработицата. Всички програми, осъществявани в страната – и държавните, и отрасловите, а не само част от тях – трябва да осигуряват реално трудоустрояване. Ето защо възлагам на Правителството и акимите още през 2013 г:
• Да      интегрират       всички       приети      по-рано      програми       за      развитие       на предприемачеството и подпомагане на бизнеса.
• Да  изработят  механизми  за  заделяне  на  бюджетни  средства  в  регионите, където се наблюдава висок процент на безработица и на хора с ниски доходи.

Отговорността за така обновената програма възлагам лично върху премиера и акимите.
 
(2) Преди половин година, след излизането на моятастатия „Социална модернизация: Двадесет стъпки към Общество на всеобщ труд“ започна работата по Закона за профсъюзите и за регулиране на трудовата дейност. Целта ни е да изградим принципно нов модел на трудовите отношения, съчетаващ подпомагане на предприемачеството и вземащ предвид интересите на работещите.
Необходимо е да се побърза с приемането на този закон, за да влезе той в сила колкото се може поскоро и да защити интересите на всички трудещи се.
 
(3) Правителството трябва да предприеме мерки заизработване на съвсем нови подходи към заплащането на труда и намаляването на съществуващите диспропорции.
 
* * *
За най-важна съставна част на социалната политика на новия етап провъзгласявам закрилата на майчинството и детето.
 
Закрила на майчинството. Призив към жените
За държавата и лично за мен майчинството представлява особена грижа. Скъпи жени!
Вие сте опора на семейството, а значи и опора на държавата.
Бъдещето на нашата страна пряко зависи от това как възпитаваме децата си днес.
Трябва да отделяме голямо внимание на възпитанието на дъщерите си, защото те са бъдещите жени, бъдещите майки, пазителките на домашното огнище.
Казахстан е светска държава. Осигурявайки на гражданите си свобода на съвестта, държавата едновременно с това строго ще пресича самодейните опити да се натрапват на обществото каквито и да било обществени норми, които са в разрез с нашите традиции и законодателството ни.
Длъжни сме да създадем всички необходими условия, та казахстанските девойки да могат да получат качествено образование, хубава работа и да бъдат свободни.
Те трябва да имат възможност да използват банкови платежни карти, да карат коли, да напредват в кариерата си, да бъдат съвременни, да не се обличат и забулват с чужди за нас облекла, каквито у нас никога не са се носили. Нашият народима своякултура, своитрадиции и обичаи.

Народът ни винаги е подчертавал, че пътят на момичето е деликатен. Пътят на момичето, на дъщерята е деликатен и не бива да бъде прекъсван. Девойката, жената винаги е била равноправен член на нашето общество, а майката – найуважаваният човек.


Трябва да възстановим безусловното уважение към жените – майки, съпруги, дъщери.
Трябва да закриляме майчинството. Безпокои ме нарастващото битово насилие над жените и децата в семействата. Не бива да се допуска неуважително отношение към жената. И бързам да кажа, че подобно насилие ще се преследва изключително строго.
Трябва особено строго да се преследват напълно недопустимите случаи на сексуално робство, на отношението към жената като към стока.
В страната ни има много непълни семейства. Държавата трябва да подпомага самотните майки. Длъжни сме да предоставяме на жените гъвкави форми на заетост, да им създаваме условия за надомна работа. Законът, държавата и аз ще бъдем на страната на жените.
И в бъдеще ще продължим да създаваме всички условия за повишаване ролята на жената в живота на страната ни. Съвременната казахстанска жена следва да се стреми към кариера.
Трябва активно да бъдат привличани жените в държавното и общественото управление, особено на местно равнище в регионите; да се създават благоприятни условия за започване и ръководене на бизнес от жените.
 
Защита на детето
У нас в мирно време има хиляди сираци –детските домове и приютите са препълнени. Това за съжаление е световна тенденция и едно от предизвикателствата на глобализацията. Но ние трябва да се противопоставяме на подобна тенденция. Държавата и обществото ни трябва да поощряват осиновяването на сирачета и строителството на детски центрове за настаняване от семеен тип.
Расте броят на случаите на изключително безотговорно отношение на мъжете към жените и децата, което изобщо не е присъщо на нашите традиции и култура.
Децата са най-уязвимата и най-беззащитната част от нашето общество и те не бива да бъдат безправни.
Като лидер на нацията ще настоявам за защита на правата на всяко дете.

Всяко родено на наша територия дете е казахстанец. И държавата е длъжна да се грижи за него.


Аз съм противник на разводите, младежта трябва да се възпитава в духа на семейните ценности, да й се внушава, че разводите са пагубни, защото от тях преди всичко страдат децата. „Ако бащата не умее да пасе овце, синът не умее да пасе агнета“. Възпитаването на децата е грижа на двамата родители, а не само на майката.
Но ако все пак се случило така, бащата е длъжен да плаща издръжка. Държавата трябва да подпомага самотните майки и да се въведат потежки санкции за не- плащане на издръжка.
Възпитанието на децата е огромна инвестиция в бъдещето. Такъв трябва да бъде нашият подход към този въпрос и следва да се постараем децата ни да получат възможно най-доброто образование.
Посветих много сили, за да предоставя на подрастващото поколение големи възможности  за  получаване  на  добро  образование:  изпълнява  се  програмата
„Балапан“, функционират интелектуалните училища, Университетът „Назарбаев“, програмата за следване в чужбина „Болашак“.
Както знаете, тези инициативи са само за подготвени или талантливи деца. Подготвянето на детето да усвоява знания и да се труди е дълг на родителите.
Лозунгът „Най-доброто за детето“ трябва да се превърне в принцип за всички родители.
Възлагам на правителството:
• Да преразгледа кардинално законодателството за закрилата на майчинството и детето, както и за семейството и брака.
• Да се въведат потежки наказания за престъпления против майчинството и детето, а също и за нарушения на законодателството в тази сфера, дори и за най-дребните.
• Да реформира системата за поощряване на раждаемостта и подпомагане на многодетните семейства – да се изготви пакет от комплексни мерки, включващи материални и нематериални стимули като данъчни облекчения, медицински и социални услуги, предоставяне на нови възможности на пазара на труда и др. Така ще сложим край на готованските нагласи и ще помогнем на жените с активна жизнена позиция да повярват в своите сили и възможности.

• Да не се допуска полова дискриминация встраната и реално да се осигури равноправие между половете и равни с мъжете възможности за жените. В конкретния случай се обръщам преди всичко към работодателите.
 
Здравето на нацията е основата за успешното ни бъдеще
В рамките на дългосрочната модернизация на националната здравна система трябва в цялата страна да въведем единни стандарти за качество на медицинските услуги, а също и да се усъвършенства и уеднакви материално-техническото оборудване на медицинските учреждения.
 
Основни приоритети:
• Да се осигурят качествени и достъпни медицински услуги.
• Да се осигури диагностика и лечение на максимално широк спектър болести.
• Профилактичната медицина трябва да сепревърне в основно средство за превенция на заболяванията. Следва сериозно да се наблегне на информа- ционно-разяснителната дейност сред населението.
• Да се внедряват „смарт“ медицината, дистанционната профилактика и лечение, „електронната медицина“. Тези нови медицински услуги са крайно необходими в страна с такава голяма територия като нашата.
• Трябва да се заемем свъпроса за въвеждане на нови подходи за осигуряване здравето на нашите деца. Смятам за необходимо всички деца до 16-годишна възраст да бъдат обхванати от целия спектър на медицинското обслужване. Това трябва да залегне в законодателството за минималните жизнени стандарти Тази мярка ще бъде важен принос за осигуряване на здрава нация.
• Кардинално да се подобри системата за медицинско образование. Системата от медицински вузове трябва да бъде подкрепена от мрежа от специализирани средни образователни заведения. Ежедневната практика трябва максимално да се интегрира в учебния процес.
• Да се придаде първостепенно значение на практическата научно-изследователска страна от дейността на медицинските вузове. Там трябва да се съсредоточат най-новите знания и технологически постижения на човечеството. Като пример могат да послужат университетските клиники в САЩ, които са големи, високо ефективни медицински центрове. И в тази сфера трябва да се развива държавно- частното партньорство.

• Да се създадат условия за разрастване на частната медицина. Във всички развити страни значителна част от медицинските услуги се предоставя от частния сектор. Трябва да създадем условия за бърз преход към частни болници и поликлиники.
• Да се уреди законодателно провеждането на международна акредитация на медицинските вузове и заведения.
И досега хората отправят доста упреци към качеството на медицинското обслужване в селските региони. Между другото 43% от населението у нас е селско.
Държавата трябва да положи особени грижи за физкултурата и спорта, тъй като здравословният начин на живот е разковничето за здравето на нацията. Но в страната има недостиг на достъпни за всички спортни обекти, инвентар и съоръжения. Поради това правителството и местните органи следва да вземат мерки за развитието на физкултурата, масовия спорт и строителството на физкултурно-оздравителни обекти по типови проекти, включително и в дворовете. Работата трябва да започне още през следващата година.
 
4. Знанията и професионалните навици – основни ориентири засъвременната образователна система, подготовката  и  преквалификациятана  кадрите
За да станем развита конкурентноспособна държава, трябва да се превърнем във висококвалифицирана нация.
В съвременния свят обикновената всеобща грамотност очевидно вече не е достатъчна. Гражданите ни трябва да имат готовност постоянно да овладяват умения за работа с най-модерно оборудване и най-съвременно производство.
Необходимо е също да се отделя голямо внимание на функционалната грамотност на нашите деца, а и на цялото подрастващо поколение. Тя е важна, за да могат децата ни да се адаптират към съвременния живот.
 
Приоритети в сферата на образованието
 
(1) Както е в цял свят, и Казахстан трябва да преминекъм нови методи на предучилищно образование.
Знаете, че аз инициирах програмата „Балапан“, чиято главна задача е да се изравнят началните възможности на нашите деца.
От началото на нейното изпълнение в експлоатация бяха въведени 3,956 нови детски градини и мини центрове

Като взех предвид високата раждаемост, продължаващия демографски прираст, взех решение за удължаване действието на програмата „Балапан“ до 2020 г. Поставям на правителството и акимите задачата предучилищното образование и възпитание да обхване 100% от децата.
 
(2) С оглед нановиякурс „Казахстан – 2050“ възлагамна правителството от 2013 г. да започне да осигурява разгръщане на системата за инженерно образование и съвременни технически специалности и издаване на удостоверения съгласно международните стандарти.
Професионално-техническото и висшето образование следва да бъде ориентирано преди всичко към максимално задоволяване на текущите и перспективни нужди от специалисти на националната икономика. Това в много отношения ще реши проблема със заетостта.
Висшите учебни заведения не бива да се ограничават само с образователни функции. Необходимо е те да основават и развиват свои приложни и научно- изследователски подразделения.
Вузовете, на които гарантирахме академична автономия, не бива да се ограничават само с усъвършенстване на учебните си програми, а и активно да развиват своя научно-изследователска дейност.
 
(3) Социалната отговорност на частния бизнес, не-правителствените и благотворителните организации и на частните лица трябва да се прояви найвече в сферата на образованието. Става дума на първо място за помощ за младежите, които нямат възможност сами да заплащат за обучението си, за получаването на достойно образование. Необходимо е:
• Да се създаде мрежа на държавно-частното партньорство за разгръщане на
системата на висшето и средното образование.
• Да се разработи многоетапна система за образователни стипендии.
• В цялата страна да се създаде система от специализирани учебни заведения за научно-изследователско и приложно образование с оглед на регионалната специализация.
• Законодателно  да  бъде  уредена  задължителна  производствена  практика  в предприятията,като се започне от втори курс на следване във вузовете.

 
(4)   Предстои ни да модернизираме методиката наобразованието и активно да развиваме онлайн образованието, изграждайки регионални училищни центрове.
• Необходимо  е  интензивно  да  внедряваме  иновационни  методи,  решения  и инструменти в образователната система, включително дистанционно и онлайн обучение, достъпни за всички желаещи.
• Необходимо е да се отървем от остарелите или ненужни научни и образователни дисциплини, като успоредно засилим търсените и перспективните направления.
• Да се променят насочеността и акцентите в учебните планове за средното и висшето образование, като в тях се включи обучаване на практически умения и получаване на практическа квалификация.
• Да   се   създадат   учебни   програми,   образователни   курсове   и   институти, ориентирани към предприемачеството.
 
Нова политика за разгръщане на иновационните изследвания
Световната практика показва, че да се опитваш да възпроизведеш целия иновационен производствен цикъл в една отделна страна, е все едно да изобретяваш велосипеда. Това занимание е твърде скъпо и не винаги продуктивно.
За да успееш, е нужна отделна научна база, основаваща се на опита на много поколения учени, много терабайта специална информация и знания, на исторически утвърдени научни школи.
Не всички страни са в състояние да се задържат на гребена на технологичната вълна, да създават истински иновации. Необходимо е ясно да осъзнаем това.
Ето защо трябва да си изработим изключително реалистична, максимално прагматична стратегия.
Налага се да се съсредоточим върху изследвания и разработки, които не са капиталоемки.
Нуждаем се от трансфер на необходими за страната технологии и от обучаване на специалисти, които да ги използват. EКСПО 2017 ще даде тласък на този процес и ще ни помогне да подберем най-новите технологии за развитие на енергията на бъдещето.
Ние сме млада нация и ще сполучим.
Освен  това  можем  активно  да  участваме  в  мащабни  международни  научно- изследователски проекти. Така ще  имаме  възможност  да  интегрираме  усилията на нашите учени с тези на международната научно-изследователска общност в стратегически иновационни направления. Нашатацеле дасе влеем в глобалната технологическа революция.

• Още през 2013 г. трябва да вземем мерки за пълноценно сътрудничество между науката и бизнеса. Възлагам на правителството да установи кои са междуотрасловите сектори, в които е възможен трансфер на технологии, и да се създаде търсене на такива от едрите потребители на подземните богатства и националните компании.
• Важно е да се изработят ясни „пътни карти“ за учредяване на перспективни национални клъстери.
• Необходимо е също така да се ускори регламентирането на правната база за държавно-частното партньорство. Задачата е да се внедрят най-нап- редничавите в момента инструменти и механизми за такова партньорство.
• Да   се   преразгледа   законодателството,   регулиращо   авторските   права   и патентите. Правителството трябва до края на 2014 г. да направи анализ на всички издадени досега патенти и регистрирани авторски права с оглед по- сетнешната им търговска реализация.
 
4.3. Обръщение към младежта
 
Уважаеми съотечественици!
 
Ще ми се да се обърна специално към нашата младеж.
Обявеният днес от мен нов политически и икономически курс цели да ви предостави по-добро образование, а значи – и още по-достойно бъдеще.
Разчитам на вас – новото поколение казахстанци. Вие трябва да станете движещата сила на новия курс.
Като държавен глава винаги съм се старал да създавам всички необходими условия за вашата квалификация и израстване. Основах университет на световно равнище, интелектуални училища, учредих програмата „Болашак“.
В момента се изготвя нова концепция за държавната политика за младежта. Ще ви бъдат създадени всички условия.
Държавата прави всичко възможно да ви предостави нови възможности, за каквито вашите родители не са можели дори да мечтая.

Не забравяйте, че личният ви успех е успех на вашите родители, на близките ви, на вашите семейства, успех на всички ваши съотечественици, на нашата Родина.
 
5. По-нататъшно укрепване на държавността и развитие на казахстанскатадемокрация
Нашата цел е да създадем нов тип държавно управление, което да отговаря на новите задачи в служба на обществото и укрепване на държавността.
Първо: необходимо е и занапред да усъвършенстваме системата на държавно планиране и прогнозиране
Поставям за цел да се повиши отговорността на държавните органи за разработването на планове и програми. Във връзка с това възлагам на правителството:
•  С оглед на моята визия за „Стратегията за развитие на Казахстан до 2050 г.“ да „рестартира“ стратегическите документи, въз основа на които работи и живее страната ни.
• Да изготви концепция за въвеждане на държавен одит и през следващата година да внесе в Парламента съответния законопроект. Необходимо е да изградим комплексна система на държавен одит въз основа на най-актуалния световен опит.
• За да бъдат претворени в дело икономическите ни стратегии, държавата трябва ефективно да предвижда кризисните ситуации и да им противодейства.
• За  целта  е  нужно  да  изградим  многостепенна  система  за  антикризисно реагиране. Трябва да разполагаме със стандартни планове за действие при евентуални кризисни ситуации. Това важи с особена сила за регионите. При изграждането на такава система следва да се имат предвид всички предизвикателства, за които вече споменах.
 
Второ: трябва с вещина да осъществим децентрализиране на управлението Същността на децентрализацията се състои в това централната власт да предостави права и необходимите ресурси за вземане на решения от местните органи на властта.
През  2013  г.  трябва  да  предприемем  конкретни  мерки  за  разграничаване  на отговорностите  и  пълномощията  между  централната  и  регионалната  власт,  за усилване на местните изпълнителни органи.

Пълномощията на органите на местната власт ще бъдат подкрепени с финансови и кадрови ресурси.
Обществото и гражданите трябва да бъдат привлечени непосредствено в процеса на вземане на държавни решения и на тяхното реализиране. Чрез органите на местното самоуправление на населението следва да се предостави реална възможност да решава въпроси от местно значение самостоятелно и отговорно.
Утвърдих концепция за развитието на местното самоуправление. Тя ще позволи да се повиши качеството на управление на аулно, на селско равнище и ще разшири участието на гражданите в решаването на въпроси от местно значение.
Ние предоставяме на селските акими допълнителни пълномощия и увеличаваме влиянието им върху положението в аулите.
Но заедно с това трябва да засилим обществения контрол, влиянието на гражданите върху положението по места. Затова реших да въведа изборност на акимите на аулите чрез маслихатите (местните парламенти). Изборите ще започнат да се провеждат още през 2013 г.
Ще бъдат избирани общо 2533 акими, включително акимите на селските окръзи, на селищата, а също и 50 акими на градове от районно значение.
Това са 91,7% от общия брой на акимите от всички равнища!
Така изборността ще обхване всички акими, които работят директно с гражданите и решават проблемите на местните жители.
Дошло е време гражданите активно да се включат в решаването на насъщните въпроси по места, да контролират работата на местните органи на властта.
Възлагам на правителството съвместно с моята администрация да ускори изработването на необходимите законодателни актове, а парламентът да осигури приоритетното им приемане.
Трябва всички, заедно с целия свят, да вървим по цивилизован път и да се насочим към по-нататъшно демократизиране на обществото.
Трябва да продължим политиката си за укрепване на местните парламенти чрез пълномощия.
Наред с това не бива да разглеждаме децентрализацията като процес на учредяване на нови органи на властта на местно равнище, на които да се възлагат определени пълномощия.

Децентрализирането е преди всичко качествена промяна на системата на държавното управление, промяна в системата за решаване на проблемите на местно равнище.
Едновременно с това децентрализацията не бива да води до отслабване на вертикалата на властта, до намаляване на дисциплината и реда. Това не бива да се допуска. Акимите по места и правителството са длъжни зорко да следят то да не се случва.
 
Трето: предстои изграждане на професионален държавен апарат, за който служенето на народа и държавата да бъде над всичко съгласно провъзгласените днес от мен принципи
Налага се да подобрим качеството на кадровия състав на държавните учреждения чрез въвеждане на усъвършенствани методи за подбор и професионална подготовка.
Управленските решения на държавно равнище трябва да отговарят на следните изисквания:
•  Да вземат предвид не само краткосрочните, но и дългосрочните резултати.
•  Да вземат предвид многостранния ефект от управленското решение.
•  Да осигуряват съблюдаване направилата за честна конкуренция и свобода на предприемачеството.
•  Да    изключват      двойствено      тълкуване     на    длъжностните      отговорности      на държавните служители. Ясно законодателно регламентиране на дейността им.
С оглед на новите изисквания ние вече започнахме Втория етап на административната реформа.
Преди всичко ще се реформира държавният апарат. Подписах Закона за новата система на държавната администрация. С него се гарантира задълбочаване на антикорупционните мерки, повишаване прозрачността при подбора на държавни служители, въвеждане принципа на меритокрацията, т.е. издигане на най-добрите кадри.
Ще учредим Национална комисия за кадровата политика. Ще се оформи принципно нова класа от ръководители професионалисти – корпус „А“, отговарящ за изпълнението на конкретни направления в държавната политика. В корпус „А“ ще влязат на първо място отговорните секретари и ръководителите в администрацията на областните акими, председателите на комитетите, районните и градските акими. Възлагам на своята администрация да подготви проект за указ за квалификационните изискванията към претендентите за корпус „А“.
 
От сега нататък държавният служител ще трябва да напредва в кариерата си поетапно, изкачвайки се стъпало по стъпало в йерархията на властта, като усъвър- шенства уменията си и повишава професионалната си квалификация. Изключения ще се допускат за онези, които преизпълняват установените показатели, доказват своята ефективност и осигуряват високи резултати.
Възлагам на Агенцията за държавните служители до края на 2013 г. да се осигури внедряването на този принципно нов механизъм за кариерно израстване на държавните служители.
Трябва да се акцентира преди всичко върху повишаване качеството на административните услуги. Задачата е да се прекрати едностранният властови подход във взаимоотношенията между държавната администрация и населението и да се премине към ефективно и оперативно обслужване на гражданите.

В Парламента бе внесен проектозакон за административните услуги. Той трябва да бъде приет до края на първото тримесечие на 2013 г.
Трябва да разтоварим държавните органи от несвойствени за тях функции, пределно да разширим самостоятелността на държавните институции. Правителството трябва да обвърже изпълнението му с въвеждането от 2014 г. на новия механизъм за формиране на местните бюджети.
 
Четвърто: държавната администрация трябва да изгради нова система на взаимоотношения с бизнеса
Не бива да се месим на бизнеса и да „водим всички за ръката“. Трябва да осигурим на бизнеса увереност в утрешния ден. Предприемачите следва да могат да си пресмятат възможностите със съзнанието, че държавата няма да ги излъже и ще ги защити. От тях се иска само да работят честно.
Смятам, че за целта сме длъжни, първо, да гарантираме де факто неприкосновеността на правото на частна собственост. Второ, необходимо е да се гарантира защита на договорните задължения.
Задължение на държавата е да предоставя на гражданите си максимални възможности да осъществяват деловата си дейност. А това означава да се погрижи за създаване на инфраструктура за бизнеса.
 
(1) За тази цел още през новата 2013 г. трябва да започне следващият етап на модернизирането на националната ни правна система. Законодателството трябва не само  да  защитава  националните  ни  интереси, но и да е в синхрон с динамично развиващата се международна правна среда. Възлагам на правителството да предприеме систематични мерки за повишаване конкурентноспособността на нашата правна система във всички базови сектори както на публичното, така и на частното право.
 

(2) Възлагам на правителството съвместно с моята администрация през 2013 г:
• Да предприеме реформиране на наказателното и наказателнопроцесуалното законодателство.Следвадасеакцентиравърхупо-нататъшнотомухуманизиране, включително и декриминализиране на икономическите правонарушения;
• Да   изготви   и   внесе   в   Парламента   проекти   за   нови   кодекса:   Наказа-телнопроцесуален, Наказателен, Наказателно-изпълнителен и Кодекс за адми- нистративните правонарушения. Приемането на тези ключови законодателни актове ще модернизира концептуално системата на наказателното съдопроизводство и ще издигне правораздаването ни на равнище, позволяващо адекватно да се реагира на съвременните предизвикателство.
 
Пето: държавата трябва да се придържа към принципа на нулева толерантност към безредието
Развитото общество започва от дисциплината и реда във всичко – от уютния вход, подредения двор, чистите улици и приветливите лица.
Не бива да се примиряваме дори с найдребните правонарушения, хулиганството, вандалщината, тъй като те нарушават общественото спокойствие и влошават качеството на живот.
Усещането за безконтролност и ненаказуемост са почвата, върху която избуяват по-сериозни престъпления.
Атмосферата на нетърпимост към дребните правонарушения е важна стъпка за укрепване на обществената безопасност и борбата с престъпността.
Необходимо е да преодолеем правния нихилизъм и да привлечем обществото в опазването на обществения ред.
Необходимо е да обвържем деструктивното социално поведение с възможността за намиране на работа. Трябва да въведем наказателни мерки за хулиганско поведение на обществени места, което задължително да се вписва в биографията и досиетата и да се има предвид при наемане на работа и повишаване в длъжност.
Всичко това следва да се превърне в норма на обществения живот.

Шесто: държавата и обществото трябва задружно да се опълчат срещу корупцията Корупцията не е просто правонарушение. Тя подкопава вярата в ефективността на
държавата и представлява директна заплаха за националната сигурност.
Трябва значително да засилим борбата с корупцията, включително и чрез усъвършенстване на антикорупционното законодателство, за да постигнем крайната си цел – да изкореним явлението корупция.
 
Седмо: необходимо е да продължим реформирането на правоохранителните органи и специалните служби
Без това няма как да решим задачата за създаване на „нулева търпимост“ към безредието и изкореняване на корупцията.
(1)  През последните три години бяха проведени редица важни реформи в правоохранителните органи и специалните служби. Това е съществена стъпка за укрепване на държавността. Подобрена беше правната база на тяхната дейност. Ясно бяха разграничени функциите им. Отстранено беше дублирането на дейността им. Наказателната политика беше хуманизирана.
Проведена бе пълна атестация на служещите във всички силови структури. От над 100 000 души 12 500 не отговориха на изискванията и бяха уволнени.
(2) И занапред ще продължим тази дейност.
Възлагам на президентската администрация съвместно със Съвета за сигурност и правителството:
•  да  подготви  план  за  действие  за  повишаване  заплащането  и  пенсиите  на служещите в правоохранителните органи. Възлагам още от 2013 г. да се изравни размерът на доплащането за специалните звания с възнагражденията на военните.
•  да разработи концепция за кадровата политика в правоохранителните органи;
•  въз основа на Висшата атестационна комисия да създаде постоянно действаща структура по кадровата политика в правоохранителните органи;
•  да създаде президентски резерв от ръководители за правоохранителните и специализираните органи.
(3) Възлагам на президентската администрация съвместно със Съвета за сигурност и правителството да сформират междуведомствена работна група и до края на второто тримесечие на 2013 г. да разработят проект на програма за по-нататъшно модернизиране на правоохранителната система.

(4) Основен въпрос на правната политика е правотона гражданите на съдебна защита, гарантирана от Конституцията.
За целта е необходимо да се опрости процесът на правораздаване и да се изчисти от излишни бюрократични процедури. Това никак не е сложно при активното внедряване на нови информационни технологии.
Същевременно с цел разтоварване на съдилищата трябва да продължи развитието на институциите за извънсъдебно уреждане на споровете. Налага се да се предвиди механизъм, при които уреждането на спорове по несъществени въпроси няма да става по съдебен ред.
Неизпълнението на съдебните решения уронва авторитета на съдебната власт. В тази връзка трябва да се вземат мерки за радикално подобряване на положението.
(5) Необходимо е да се проведе мащабна реформа вграничната служба. Задачата е кардинално да се повиши ефективността на дейността й и да се модернизира материално-техническата й база.
За целта възлагам на Съвета за сигурност съвместно с моята администрация и правителството да подготви специален комплексен план за развитие на граничната служба и оборудване на държавната граница в средносрочен план.
 
6. Последователна   и   предсказуема   външна   политика   –   лансиране   нанационалните интереси и укрепване на регионалната и глобалната сигурност
През годините на независимост Казахстан се доказа като равноправен участник в международните процеси и ни се удаде да създадем благоприятни външни условия. Приоритетите ни си остават неизменни – разгръщане на партньорството с нашите съседи Русия, Китай, страните в Централна Азия, както и със САЩ, Европейския съюз и азиатските държави Ще укрепваме Митническия съюз и Единното икономическо пространство.
Най-непосредствената ни цел е създаването на Евразийски икономически съюз. При това ние ясно заявяваме, че въпросите ще се решават с консенсус. Политическият ни суверенитет няма да бъде засегнат.
Балансираната ни външна политика означава развиване на приятелски и предсказуеми отношения с всички държави, играещи съществена роля в световните дела и представляващи практически интерес за Казахстан.
Международното положение и геополитическата среда обаче се променят динамично  и  не  винаги  към  подобро.  От  Северна  Африка  и  Близкия  Изток  до Североизточна Азия се е ширнала огромна дъга от нестабилност. Балансът на силите както в глобален мащаб, така и в отделните региони на планетата се изменя сериозно. Респективно нараства ролята на механизмите за регионална сигурност, каквито са ООН, ОССЕ, НАТО, ОДКС, ШОС, СВМДА и др. В Централна Азия възникнаха нови заплахи за националната ни сигурност

В тази ситуация външната, както и вътрешната политика на Казахстан следва да се модернизира.
 
Приоритети за модернизиране на външната политика
•  Всестранно да се укрепва регионалната и националната сигурност;
•  Активно да се развива икономическата и търговската дипломация;
• Да се задълбочи международното сътрудничество в културно-хуманитарната, научно-образователната и останалите съпътстващи ги области;
• Да се увеличи юридическата защита на нашите граждани, на личните, семейните и деловите им интереси зад граница;
 
Първо, във външнополитически план да се лансират националните ни интереси въз основа на изцяло прагматични принципи.
Нашите задачи са диверсифицирането на външната ни политика, разгръщането на икономическата и търговската дипломация за защита и лансиране на националните ни икономически и търговски интереси.
 
Второ, ние трябва и занапред да си даваме сметка за своята отговорност за регионалната сигурност и да даваме своя принос за стабилизирането на Централна Азия.
Задачата ни е да съдействаме максимално за отстра-няване на предпоставките за конфликтни ситуации в региона.
• Най-добрият начин за стабилизиране на Централна Азия е интеграцията в рамките на региона. Само така  ще  можем  да  понижим  конфликтогенния  потенциал на региона си, да решим насъщните социално-икономически проблеми, да разсечем възела от водни, водно-енергийни и други противоречия.
• Гласът ни трябва да се чува по цял свят. Ето защо на Икономическия форум в Астана предложих нов формат на диалог, който нарекохме G-Global. Нито една страна не ще смогне сам-сама да се справи с предизвикателствата на настъпваща епоха. Смисълът на инициативата ми е всички да обединят усилията си за създаване на справедлив и безопасен световен ред.

Трето,  нашата  страна  трябва  и  занапред  да  поддържа  всички  прогресивни международни инициативи и да дава своя Принос за глобалната сигурност.
• Заедно с всички заинтересовани партньори и със съседите си Казахстан ще се стреми към възможно най-бързо политическо стабилизиране и възста-новяване на Афганистан.
• Като авторитетен член на ОИС, Казахстан е искрено заинтересован от мирно уреждане на конфликта в Близкия Изток. Важно е разкрепостената енергия на народните маси в арабско-ислямския свят да се насочи в съзидателно русло и да служи за решаване на социално-икономическите проблеми на региона.
• Налага се с изпреварващи темпове да се сближим икономически със страните от Азиатско-Тихоокеанския регион. Така ще извлечем не само икономически дивиденти, но и ще задълбочим балансираната си външна политика.
• Четвърто, Казахстан трябва да укрепи националната си отбрана и военната си доктрина, да участва в различни механизми за отбранително възпиране.
• Разработвайки  националния  си  отбранителен  модел,  ние  трябва  да  си сътрудничим с различни страни и организации.
• Казахстан ще работи в тясно сътрудничество със съюзниците си от ОДКС и ще съдейства за повишаване на потенциала и боеспособността на Колективните сили за оперативно реагиране.
 
 
7. Новият   казахстански   патриотизъм   –   основа   за   успеха   на   нашетомногонационално и мултиконфесионално общество
Главната ни цел в това направление е проста и понятна: трябва да запазим и укрепим общественото разбирателство. Това е неотменното условие за нашето съ- ществуване като държава, като общество, като нация.
Фундаментът на казахстанския патриотизъм е равноправието на всички граждани и общата им отговорност за честта на Родината.
През тази година нашите спортисти заеха 12-о място на Лондонската олимпиада измежду 205 национални отбора.
Нашият отбор се изяви като единен екип на цял многонационален Казахстан – здраво и сплотено семейство на множество националности.

Олимпийският ни триумф още повече сплоти нашия народ, показа великата сила на патриотизма. Масовият спорт и спортът за високи постижения изискват комплексен системен  подход, защото  само здравата  нация може да  бъде конкурентноспособна.
Възлагам на правителството да разработи програма за развитие на масовия спорт и спорта за високи постижения, като вземе предвид световния опит.
Първо: новият казахстански патриотизъм
Без увереност в бъдещето няма как да се изгради пълноценна държава. Жизнено важно е целите на държавата и гражданите да съвпадат във всички направления. Ето коя е главната задача на държавата.
Гражданите вярват на държавата само когато съществува перспектива, когато има възможности за развитие, за личностно и професионално израстване.
Държавата и народът трябва да го осъзнаят и да работят заедно.
Трябва да възпитаваме себе си и децата си в духа на новия казахстански патриотизъм. Той е преди всичко гордост от страната ни и нейните постижения.
Но днес, на новия етап на сполучилата ни държава, такова разбиране вече е недостатъчно. Трябва да разглеждаме този въпрос прагматично.
Ние обичаме страната си и се гордеем с нея, ако държавата гарантира на всеки свой гражданин качество на живот, сигурност, равни възможности и перспективи.
Само такъв подход ще ни осигури прагматичен и ре-алистичен поглед върху въпроса за патриотизма и възпитанието в патриотичен дух.
До 2050 г. трябва да изградим такава политическа система, при която всеки гражданин на Казахстан ще бъде напълно сигурен в утрешния си ден, в своето бъдеще.
Нашите деца и внуци също трябва да предпочетат да живеят в родината си, защото тук ще им е много подобре, отколкото в чужбина. Всеки гражданин на нашата страна трябва да се почувства стопанин в своята земя.
 
Второ: равни права за гражданите от всички етнически групи
Всички ние сме казахстанци и имаме равни права и равни възможности. Новият казахстански патриотизъм е онова, което ще обедини цялото общество независимо от етническите различия.
Ние сме многонационално общество. И що се отнася до междуетническите отношения, не бива да има каквито и да било двойни стандарти.

Всички в държавата трябва да са равноправни. Не бива да има „добри“ и „лоши“ по етнически или какъвто и да е друг признак.
За мен този въпрос не подлежи на обсъждане. Ако сме ощетили някого по етнически признак, значи сме ощетили всички казахстанци.
Няма и не бива да има никакви преференции за един или друг етнос, правата и задълженията са еднакви за всички.
Изграждаме общество на равните възможности, общество, в което всички са равни пред закона.
Не бива ни за миг да допускаме мисълта, че получаването на образование, постъпването на работа и израстването в кариерата ще зависят от етническата принадлежност.
Изисквам от правителството и акимите да въдворят ред в трудовата политика. На работа, и особено в органите на местната власт трябва да се подбират най-добрите без оглед на етническата им принадлежност. Критерият е единединствен – безукорна етичност и професионализъм. Необходимо е да се приключи с едностранчивостта, наблюдавана при подбора на кадрите в министерствата и в акиматите на всички равнища.
В обществото ни не бива да има „излишни“ или „чужди“, „наши“ и „техни“. Не можем да си позволим да оставим „зад борда“ нито един гражданин на нашата страна. Всеки казахстанец трябва да усеща подкрепа и опора от властта.
Всеки, който се опита да всява раздор и да нарушава етническия мир на нацията ни, трябва да се преследва от закона.
И върху всеки казах лежи особена отговорност за това.
Необходимо е да разберем, че ерата на многонационалните държави остана в миналото.
Казахстан е нашата земя, земя, която от векове е принадлежала на нашите предци. Земя, която ще принадлежи на нашите потомци. И върху нас лежи отговорността на нашата земя да царят мир и спокойствие.
Трябва да бъдем истински стопани на земята си – гостоприемни, радушни, щедри, толерантни.
Ако искаме тя да бъде силна и могъща държава, не бива сами да клатим лодката, да рушим крехкия мир и реда.
Ни бива да допускаме никой да сее раздор и страх в нашата благословена земя. Трябва да запомните моето искане и повелята на времето – да живеем в мир и разбирателство. Съществуват много както вътрешни, така и външни сили, на които им се иска да използват „междуетническия разкол“, да взривят спокойствието ни отвътре и да попречат на укрепването на нашата държава.

Не се поддавайте!
Трябва да се усъвършенстваме, да бъде достойни хора и само в такъв случай ще ни уважават, ще уважават историята, културата, традициите и езика ни.
 
Трето: казахският език и езиковото триединство
Отговорната езикова политика е един от главните фактори, консолидиращи казахската нация.
 
 (1) Казахският език е нашата духовна опора.
Нашата задача е да го развиваме, като активно го използваме във всички сфери. Трябва да оставим на потомците си съвременен език, в който към опита на много поколения предци хармонично прибавим и своя забележителен принос. Всеки уважаваш себе си човек трябва самостоятелно да реши тази задача.
Държавата, от своя страна, прави много, за да укрепи позициите на държавния език. Необходимо е да продължим да изпълняваме комплексните мерки за попу- ляризиране на казахския език.
•  Налага се от 2025 г. да преминем към латиница, да заменим азбуката си с латински букви. Нацията трябва да реши този принципен въпрос. Веднъж вече се предприемали такава стъпка в историята си.
Длъжни сме да го сторим заради бъдещето на своите деца. Така ще се създадат условия за глобалната ни интеграция. Така децата ни по-лесно ще учат английски и ще усвояват интернет, а най-важното – то ще даде тласък за модернизирането на казахския  език.
• Длъжни  сме  да  модернизираме  казахския  език,  да  го  осъвременим,  да постигнем консенсус по проблемите на терминологията, веднъж завинаги да решим въпроса с превода на казахски на възприетите международни понятие и чуждици. Въпросът не бива да се решава само от тесен кръг специалисти. Правителството трябва да изясни нещата.
Съществуват възприети в цял свят термини, които обогатяват всеки език. А ние сами си усложняваме живота, заплитаме се и се объркваме, ровим се из архаи- змите. Мога да дам много примери за това.

Предлагам да се състави списък от, да речем, минимум сто книги, написани на съвременен език, и те да бъдат преведени на съвременен казахски език. Вероятно трябва да се обяви конкурс сред младежта – нека те ни подскажат какво за тях е най-интересно и полезно.
 
* * *
Политиката за развитие на казахския език не бива да доведе до откъсване от него, и то сред казахите. Напротив, езикът трябва да се превърне в обединител за народа на Казахстан. За целта езиковата политика трябва да се осъществява грамотно и последователно, без да се ощети нито един от езиците, на които говорят казахстанците.
Вие знаете, че политиката ни предвижда до 2025 г. 95% от казахстанците да владеят казахски език.
В момента се създават всички условия за това.
Днес вече над 60% от учениците се обучават на държавния език и той се изучава във всички училища. Това означава, че ако детето тръгне на училище тази година, след десет-дванадесет години ще израсне ново поколение казахстанци, до един владеещи казахски.
Така докъм 2025 г. казахският език ще преобладава във всички области на живота, ще се превърне в език за повсеместно общуване. И това безусловно ще е сред най- главните постижения на държавата ни. Нашият суверенитет, нашата независимост най-сетне ще постигне онова, което свързва нацията – родния език. То ще е най- голямата перла в короната на суверенността на нашата държава.
(2) В момента предприемаме енергични мерки да създадем условия децата ни да изучават руски и английски наред с казахския.
Триезичието трябва да бъде поощрявано на държавно равнище.
Към руския език и кирилицата трябва да се отнасяме също толкова грижливо, както към казахския език. За всички е очевидно, че знаенето на руски език е истори- ческо преимущество за нацията ни.
Не бива да се пренебрегва обстоятелството, че благодарение тъкмо на руския език вече не един век казахстанците получават допълнителни знания, разширяват кръгозора си и своя кръг на общуване както в страната, така и извън нея.
Трябва да направим пробив в изучаването на английския език. Знаенето на този
„лингва франка“ на съвременния свят ще разкрие пред всеки гражданин на страна безгранични нови възможности.

Четвърто: култура, традиции и самобитност
Традициите и културата са генетичният код на нацията.
Казахите и представителите на другите народи, населяващи страната ни, успяха да опазят самобитната си култура въпреки тежестите и несгодите на царизма, ре- волюционните сътресения и тоталитаризма.
Нещо  повече,  през  годините  на  независимостта,  въпреки  глобализацията  и „уестърнизацията“, културните ни темели заякнаха забележимо.
Казахстан е уникална страна. В нашето общество причудливо са се слели и се допълват и подхранват най-разнообразни културни елементи.
Нужно е да  опазваме националната си  култура и  традициите си в  цялото им многообразие и величие, да събираме късче по късче своето културно достояние.
Нашата история ни учи, че страната е силна само когато народът е единен. Ето защо единството на казахите е главен въпрос за нас.
Кой освен нас е заинтересован от изграждането на силен Казахстан? Отговорът е ясен.
Изправени сме пред проблеми, с които са се сблъсквали всички народи в различни периоди от историята си. Справилите се с тях са се превърнали в силни нации и държави.
Като лидер на нацията се безпокоя от появата на сили които искат да разрушат отвътре казахското единство.
Онзи, който се поддава волно или неволно, започва да се дели по различни признаци и преди всичко по Шежире.
Не бива да се забравя самата дълбока същност на традицията Шежире, защото тя не свършва с даден род или племе. Шежире е Дървото на поколенията, което се свежда до общ корен. Шежире показва и доказва, че коренът ни е един и всички казахи сме единни. Шежире не ни разделя, а ни обединява.
Тревожи ме, че изкуствено делят нацията на „истински казахи“ и „полуказахи“. Срам ме е заради онези, които го правят, заради онези, които разцепват обществото. А най- опасното е, че това се прави под прикритието на святата идея за любов към Родината.
Нашите младежи, където и да са, трябва да се научат да се ценят един друг, да се обичат помежду си като деца на едни и същи родители, на един и същ народ.
 
Пето: ролята на националната интелигенция
Навлизаме  в  период  на  развитие  на  своята  държавност,  когато  въпросите  на духовното ще са също толкова значими като въпросите от икономическо, от материално естество.

Интелигенцията винаги е играла основна роля в духовното развитие.
Казахстан – 2050 трябва да се превърне в общество на прогресивните идеали.
Интелигенцията е призвана да предостави фундамента на съвременните възгледи на нашето общество.
(1)    Интелигенцията  трябва  да  се  превърне  във  водеща  сила  за  укрепване  на общонационалните ценности на етапа на благоденстващата държава.
Нужно ни е да показваме и създаваме нови „Герои на нашето време“, които да служат за ориентир на младежта.
(2)   Интелигенцията може и трябва да играе главна роля при проектирането на духовния и светогледния модел на бъдещето на страната въз основа на моята визия за новия политически курс „Казахстан – 2050“.
(3)   Необходимо е да продължим да формираме историческото самосъзнание на нацията.
Общоказахстанската идентичност следва да се превърне в крайъгълен камък на историческото самосъзнание на нашия народ.
Днешните казахстанци от всички народности и вероизповедания са равноправни граждани на своята страна.
Казахският народ и държавният език са обединяващото ядро на развиващото се казахстанско гражданско общество.
Създаваме справедливо общество, в което всеки да може да каже: „Аз съм казахстанец и всички врати са отворени за мен в моята страна!“
Днес всички врати са отворени, всички възможности, всички пътища са достъпни за гражданите ни.
Много сме и всички ние сме една страна, един народ.
Да бъде полезен за страната си, отговорен за съдбата на своята Родина е дълг и чест за всеки отговорен политик, за всеки казахстанец.
Превърнахме ценностите единство и разбирателство в темел на обществото, в основа на нашата специфична казахстанска толерантност.
Трябва грижливо да предаваме тези ценности на всяко бъдещо поколение казахстанци. Шесто: религията в Казахстан през XXI век
Днес е особено актуален въпросът за нетрадиционните за нашия народ религиозни и псевдорелигиозни течения.

Някои младежи безкритично възприемат това чуждо схващане за живота, защото имунитетът към външни псевдорелигиозни въздействия у част от обществото ни е слаб.
Нашата Конституция гарантира свобода на вероизповедания, така е. Но кащто е известно, няма неограничена свобода – това е хаос. Всичко трябва да се извършва в рамките на Конституцията и законите.
Всеки има право на избор. Към избор на религиозни предпочитания следва да се подхожда с голяма отговорност, защото от тях зависи начинът на живот, битът, а често и целият живот на човека.
Днес, в ерата на интернет и високите технологии, веки човек трябва да има у себе си
„филтър“ за колосалния поток информация.
Този вътрешен „филтър“ трябва да ни задава въпроса за какво ни е нашите майки, сестри и дъщери да носят дрехи на други народи и да се покриват с фереджета? Да не сядат на масата заедно с нас? Да не карат коли? Това са отколешни обичаи у други народи, но в нашата страна никога не са битували такива нрави. Препрочете класиците, гледайте филмите ни.
Нашите жени имат своя национална гордост, свой традиционен стил на обличане, но тя е прикрита със скромност, с която ние, мъжете, често злоупотребяваме.
Ние се гордеем, че сме част от мюсюлманската умма. Такива са нашите обичаи. Но не бива да забравяме и за традициите си на светско общество, че Казахстан е светска държава.
Трябва да  формираме  религиозно  съзнание,  съответстващо  на  традициите и културните норми на страната. Трябва да подбираме най-добрите модели на поведение. Стратегията, която провъзгласявам, подготвя народа ни да живее в XXI в., а не в Средновековието.
 
* * *
 Държавата и гражданите трябва заедно да се опълчат срещу всички форми и прояви на радикализма, екстремизма и тероризма.
Особена загриженост предизвиква т. нар. религиозен екстремизъм. Общата ни загриженост се споделя и от духовните йерарси.
Не бива да допускаме агресивен и разрушителен фанатизъм да подмени искрената вяра във Всевишния. Слепият фанатизъм е напълно чужд на психологията и манталитета на нашия миролюбив народ. Той противоречи на ханафитския мазхаб, към който се придържат правоверните в Казахстан.

Екстремизмът и тероризмът в Казахстан имат криминална, а не идейна основа. Зад псевдорелигиозната риторика се крие престъпна дейност, подкопаваща основите на обществото.
Това е атака срещу мира и стабилността в страната ни. Това е тест за устойчивостта на нашата държавност и гражданска зрялост.
• Необходимо е да усъвършенстваме законодателството си с цел да пресечем проявите на религиозен радикализъм и екстремизъм. Необходимо е също да усъвършенстваме антитерористичното си законодателство. Държавата трябва да възпира екстремизма и радикализма, откъдето и да идват.
• Трябва     да    създадем      нови,     надеждни      механизми      за    преодоляване      на социалните, етническите и религиозните напрежения и конфликти. Необходимо е сурово да се пресича дейността на нетрадиционните секти и съмнителните псевдорелигиозни течения.
• Налага  се  да  задълбочим  профилактиката  на  религиозния  екстремизъм  в обществото, особено сред младежта.
• Необходимо е също да се възползваме от преимуществата, които ни дава Конгресът на лидерите на световните и традиционните религии. Въз основа на тази платформа за диалог трябва да създадем нова платформа за уреждане на конфликтите на религиозна основа.
• Трябва да бъдем готови да посредничим в горещите точки в региона, в рамките на Близкия Изток и дори на глобално равнище за уреждане на религиозни и етнически конфликти.
 
Светският характер на нашата държава е важно условие за успешното развитие на Казахстан.
Сегашните и бъдещите казахстански политици и всички казахстанци трябва ясно да го осъзнаят.
Възлагам на правителството заедно с моята администрация да подготви Държавна програма за борба с религиозния екстремизъм и тероризма.
Същевременно искам да предупредя нацията, че борбата с екстремизма не бива да се превръща в лов на вещици и да се изражда в борба с религията.
 
Към религиозните въпроси трябва да се подхожда обмислено и много предпазливо. Държавата не бива да се меси във вътрешните работи на религиозните общини. Трябва свято да тачим принципа на свобода на съвестта, традицията на толерантност и веротърпимост.

 
Уважаеми  казахстанци!Съотечественици!
 
Днес аз отправям своето обръщение към всекиго от вас.
Страната ни е изправена пред мащабни задачи. И аз не се съмнявам в нашия успех.
Как виждам бъдещето на Казахстан?
Твърдо сам убеден, че казахстанците през 2050 г. ще са общество от образовани и свободни хора, говорещи три езика.
Те ще са граждани на света. Ще пътуват. Ще бъдат отворени към новите знания. Ще са трудолюбиви. Ще са патриоти.
Убеден сам, че Казахстан през 2050 г. ще бъде общество на всеобщ труд. Държава със силна икономика, в която всичко се прави в името на човека. С най- доброто образование, с най-доброто здравеопазване. Там царят мир и спокойствие. Гражданите са свободни и равноправни, а властта е справедлива. Там се зачита върховенството на закона.
Вярвам, че сме на прав път и нищо не може да ни отклони от него. Ако сме силни, с нас ще се съобразяват.
Ако се надяваме да стане чудо или разчитаме на другите, ще съсипем постигнатото. Днес трябва да направим единствения правилен избор.
 
 
* * *
Изключителната  отговорност  за  осъществяването  на  новия  стратегически  курс „Казахстан – 2050“ носят преди всичко казахите.
Не бива да забравяме, че можем да отговорим адекватно на предизвикателствата на времето само ако опазим своя културен код: езика, духовността, традициите, ценностите.
Ще се изразя на разбираем особено за младежите език. Кога засича компютърната програма?

При грешка в програмния код. Същото е и в живота. Ако нацията изгуби своя културен код,  разрушава се и самата нация. Не бива да го допускаме!
Вярвам, че достойната ни история, паметта на славните ни деди ще ни помогнат да се справим с трудностите на настъпващото време. Историята е свидетел, че в сложни времена народът ни винаги се е обединявал и е превръщал несгодите в победи.
Ако шестима са поотделно, всичко ще остане празни приказки. Ако четирима са заедно, ще стигнат върха.
Така е било преди около 300 години в местността Анъракай, където казахите са се обединили. Тогава предаността към родната земя и здравият разум вземат връх. В онзи подвиг са участвали прадедите на всекиго от нас.
По същия начин от нас, от нашето единство зависи как ще преодолеем бъдните трудности. Предците ни не случайно са казвали: „Топлината на Родината сгрява по- вече от огъня“.
Обръщам се към повъзрастното поколение. Вашата мъдрост трябва да помогне на помладите поколения да налучкат правилния път, да обичат Родината.
Обръщам се към средното поколение – вие преживяхте разпадането на една страна и възраждането на независимата ни държава. Тогава беше време на сложни и трудни решения. Придобитият от вас опит е безценен капитал, който ще помогне на всички да се справят с несгодите.
И накрая се обръщам се към нашата младеж. Вие въплъщавате всичките ни надежди за бъдещето. Всичко, което правим днес, е за вас. Повечето от вас са на толкова години, на колкото е и нашият независим Казахстан. А през 2050 г. вие ще сте зрели граждани, взели участие в изпълнението на тази програма. Вие ще определяте по- нататъшния път на страната ни.
Израснали сте в независима държава – нещо, от което ние бяхме лишени. Новото ви независимо мислене ще поведе страната към нови цели, които на нас днес ни се струват далечни и недостижими.
Призовавам целия народ да се въоръжи с вечните си качества – усърдие, трудолюбие и целеустременост – които ще ни помогнат да устоим и да изградим достойно бъдеще за своята Родина.
Имам вяра във вас. Вярвам, че няма да пропуснем новия исторически шанс.
хроника 2050

МСБ будет производить не менее 50% объема ВВП

Производительность труда будет увеличена до 126 тысяч долларов 100-процентный охват казахстанских детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием

Казахстан будет полностью обеспечивать собственный рынок ГСМ в соответствии с новыми стандартами экологичности

Доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта должна увеличиться в два раза и в три раза к 2040 году

Начнется перевод нашего алфавита на латиницу

95% казахстанцев должны владеть казахским языком

На 15 % посевных площадей будут применяться водосберегающие технологии

Будет решена проблема обеспечения населения водой для орошения

Показатель объёма ВВП на душу населения достигнет 60 тысяч долларов

Доля городских жителей РК вырастет до 70 % от всего населения